worldwide
The world’s leading manufacturer and
service provider of elevators, escalators
and moving walkways.
 
 Home |
 

Otis Elevator Global Privacy Mededeling


Otis Elevator Company en zijn dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk, "Otis") zijn verantwoordelijk voor alle Otis gesponsorde websites, computers en mobiele applicaties en sociale media account of pagina dat is gelinkt aan deze Privacy mededeling.

Wij engageren ons om de privacy te respecteren van de personen van wie we persoonlijke gegevens verzamelen. Otis heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen.

Deze Privacy Mededeling beschrijft onze praktijken met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden verzamelt via de Otis websites, computers en mobiele applicaties tenzij er een aparte privacy mededeling zou zijn voor deze website, computer of mobiele applicatie. Dit omvat ook persoonlijke gegevens die Otis mag verzamelen en verwerken andere dan van zijn websites, computers en mobiele applicaties zoals via email of andere middelen. Door het verlenen van persoonlijke en andere gegevens aan ons of door het gebruik van onze websites, apps, sociale media pagina’s, zakelijke transacties of onze geïntegreerde producten of ons dienstenaanbod, aanvaardt U de voorwaarden van deze Privacy Mededeling.

Welke persoonlijk gegevens verzamelt Otis?

Persoonlijke gegevens” zijn gegevens met betrekking tot en geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De Persoonlijke gegevens die Otis van U mag verzamelen, zal afhangen van de aard van de interactie die U met ons heeft. Otis mag bevoordeeld het volgende verzamelen:

 • Naam;

 • Business contact informatie hierin begrepen de naam van Uw bedrijf, Uw titel en functie, Uw werk emailadres, Uw werkadres of het postadres van uw werk, het telefoonnummer van het werk en andere informatie met betrekking tot het U contacteren op het werk

 • Profielfoto;

 • Social media account ID of user ID, apparaat herkenning of zoeker informatie; en

 • Specifieke informatie over hoe U of Uw bedrijf omgaat met Otis producten en diensten, hierin begrepen uw persoonlijke voorkeuren.

Indien U een residentiele klant bent, mag Otis uw naam en uw thuiscontactgegevens zoals uw adres, email adres en telefoonnummer verzamelen. Indien U een residentiële of zakelijke huurder bent, werknemer of opdrachtnemer van een huurder of gast in een gebouw waar een Otis lift is geïnstalleerd of waar een Otis onderhoudscontract van toepassing is of waar Otis diensten worden geleverd mag Otis persoonlijke gegevens van U verkrijgen van onze opdrachtgever (zoals de eigenaar, beheerder of beveiligingsbedrijf). Otis mag ook geografische locatie gegevens en andere veiligheidsauthenticatie gegevens die toegang verlenen tot een voorziening of Otis installatie in een gebouw van Uw persoonlijk desktopcomputer of telefoon verzamelen. Voor zowel zakelijke als residentiele klanten mag Otis bank of betalingsinformatie, Otis account informatie en contactgegevens verzamelen.

Hoe gebruikt Otis de persoonlijke gegevens die ze verzamelt?

Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld zullen worden gebruikt om:

 • U op maat gemaakte diensten waarvan de inhoud relevant is voor Uw specifieke behoeften en interesses bezorgen;

 • Het naleven van contractuele verbintenissen zoals het verlenen van toegang tot gebouwen, het faciliteren van geïntegreerde functionaliteiten van onze dienstenaanbiedingen voor liften, het geven van een kennisgeving of rapporten over een specifieke liftinstallatie of dienstenactiviteit, elektronische facturatie of de door U geselecteerde betalingsmethode. Het nagaan van uw identiteit teneinde de veiligheid van een van de andere hier opgesomde doeleinden of het U verlenen van toegang tot een website, applicatie, sociale media site of een gebouw of omgeving van een gebouw.

 • Het ontwikkelen van nieuwe aanbiedingen, het verbeteren van de kwaliteit van de producten en diensten die door Otis worden aangeboden, het verbeteren en personaliseren van de gebruikerservaring en het beter voorbereiden van toekomstige inhoud gebaseerd op uw interesses en die van de algemene gebruikersbevolking;

 • Het met U communiceren met betrekking tot nieuwe en gewijzigde producten en diensten aangeboden door Otis, hierin begrepen speciale aanbiedingen;

 • Het evalueren van Uw interesses in Otis en het U toestaan van te solliciteren bij Otis;

 • Het antwoorden op een legitiem wettelijk verzoek van wethandhavingsinstanties of andere regelgevingsinstanties;

 • Het onderzoeken van verdachte of illegale activiteiten en bescherming tegen fraude;

 • Het screenen tegen sanctie- en terrorismelijsten zoals opgelegd door de wet;

 • Het verhinderen van lichamelijke schade of financieel verlies;

 • Het ondersteunen van de verkoop of transfer van alle of een deel van de business of activa (hierin begrepen via faillissement) en/of;

 • Het verrichten van onderzoek teneinde wettelijke verplichtingen na te leven en de naleving hiervan te garanderen.

Otis zal Uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor rechtmatige zakelijke belangen, om een wettelijke verplichting na te leven of om onze contractuele verbintenissen na te leven zoals beschreven in de Global Privacy Mededeling.

Gebruikt Otis Uw persoonlijke gegevens om U te contacteren?

Naast het U contacteren met betrekking tot uw liftinstallatie zoals hierboven beschreven, mag Otis de informatie die het verzamelt ook gebruiken om met U te communiceren over nieuwe en vernieuwde producten en diensten aangeboden door Otis of speciale aanbiedingen. Otis zal ervoor zorgen dat alle marketing communicatie die wij zullen versturen in een simpele methode voorzien om te kiezen voor een opt-out of om uit te schrijven.

Deelt Otis de informatie die ze verzamelt met derde partijen?

Otis zal Uw persoonlijke gegevens niet verkopen of delen buiten de Otis groep van vennootschappen met uitzondering van:

 • Dienstverleners die Otis heeft aangesteld om diensten te verlenen in onze naam of in naam van onze vastgoedklanten. Otis zal Uw persoonlijke gegevens enkel delen met dienstverleners die Otis contractueel beperkt heeft om de informatie te gebruiken of onthullen tenzij dit absoluut noodzakelijk is om de diensten voor onze rekening te verlenen om indien nodig om wettelijke vereisen na te leven. Deze dienstverleners kunnen de volgende zijn: cloud dienstverleners, systeem dienstverleners, software dienstverleners en alle andere dienstverleners;

 • Het naleven van wettelijke vereisten, hierin begrepen maar niet beperkt tot het antwoorden op een rechtmatig wettelijk verzoek van wethandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstellingen;

 • Het onderzoeken van verdachte of illegale activiteiten;

 • Het voorkomen van lichamelijke schade of financieel verlies; of

 • Het ondersteunen van de verkoop of transfer van alle of een deel van de business of activa (hierin begrepen via faillissement) en/of;

Voor personen die interageren met Otis op sociale media sites, mag Otis uw persoonlijke informatie onthullen aan contacten die gelinkt zijn aan Uw en Otis’ sociale media account of aan andere gebruikers van de website en aan uw sociale media account dienstverlener met betrekking tot uw sociale media sharing activiteiten wanneer het betrekking heeft op Otis, hierin begrepen sweeptakes of wedstrijden waaraan U deelneemt op onze website. Indien U ervoor kiest om informatie te posten op message boards, chats, profielpagina’s, blogs en andere diensten waarop U informatie en materiaal (hierin begrepen tot hiertoe te zijn beperkt onze Sociale Media Pagina’s) dan wordt alle informatie die U post of onthult via deze diensten publiek en beschikbaar voor het grote publiek.

Verzend Otis persoonlijke informatie naar andere landen?

Omdat Otis een wereldwijd bedrijf is met afdelingen in vele verschillende landen, kunnen wij Uw informatie van de ene juridische entiteit naar de andere of naar een ander land verzenden voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Wij zullen Uw persoonlijke informatie verzenden in overeenstemming met alle van toepassingen zijnde wettelijke bepalingen en enkel en alleen voor zover noodzakelijk.

Op welke wijze gebruikt Otis cookies of andere tracking technologieën?

Otis mag cookies gebruiken op zijn websites en applicaties. Cookies zijn kleine tekst files verzonden naar en opgeslagen op de gebruiker zijn computer die websites toelaten om herhaaldelijke gebruikers te herkennen, de toegang voor de gebruiker tot de websites vergemakkelijken en gegevens kunnen verzamelen waarmee de site-inhoud kan worden verbeterd. Cookies brengen geen schade toe aan de computer of de file van de gebruiker. Indien

U niet wenst dat cookies toegankelijk zijn door deze of enige andere Otis website of applicatie, dient u de instellingen van uw browser programma of systeem op Uw elektronisch toestel aan te passen om het gebruik van cookies te weigeren of te negeren. Gelieve te noteren dat door dit te doen, u gedeeltelijk of volledig uw mogelijkheid om de verschillende functionaliteiten van de websites van Otis, de computer en mobiele applicaties en de sociale media te gebruiken.

Wat dient u te verstaan met betrekking tot links van derde partijen die kunnen verschijnen op deze website?

In bepaalde gevallen, mag Otis links naar niet Otis gecontroleerde websites voorzien. Otis zal wel redelijke inspanningen doen om deze als zodanig te identificeren. Echter, Otis controleert dergelijke derde partij websites niet en kan niet aansprakelijk worden geacht voor de privacy praktijken van dergelijke andere websites.

Hoe lang houdt Otis persoonlijke gegevens bij?

Otis zal persoonlijke gegevens bijhouden zo lang als nodig om te voldoen aan zijn wettelijke en contractuele verplichtingen. Indien de persoonlijke gegevens niet onderhevig zijn aan enige wettelijke of contractuele verbintenissen, zal Otis de gegevens zo lang bijhouden als nodig is voor de verwezenlijking van de originele doelstelling waarvoor ze werden verzamelt. Alle persoonlijke informatie die online werd verzameld voor een gebruiker dat geen Otis website, applicatie of media site heeft bezocht, zal verwijderd worden van onze bestanden binnen een redelijke tijdspanne tenzij dit niet is toegelaten door de toepasselijke wet of indien dit noodzakelijk is om onze contractuele verbintenissen na te leven.

Welke keuzes heeft U met betrekking tot uw persoonlijke informatie?

Personen mogen te allen tijde verzoeken om hun gegevens die werden verstrekt aan Otis, na te kijken, up te daten, te wijzigen of te verwijderen. Otis zal onmiddellijk een antwoord gegeven en zal trachten dergelijk verzoek toe te staan tenzij verboden door de wet, overeenkomst of tegenstrijdige privacybelangen. Otis zal redelijke inspanningen leveren teneinde gegevens tijdig up te daten en waar vereist door de wet zal Otis uw persoonlijke gegevens verwijderen uit de Otis bestanden. Teneinde de privacy en de veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal Otis de nodige stappen ondernemen om de identiteit van de gebruiker na te gaan alvorens de gevraagde wijziging door te voeren. Om u persoonlijke gegevens te wijzigen, verwijderen of er toegang tot te krijgen, om problemen met de website te signaleren, om vragen te stellen en bemerkingen te maken, gelieve een email te versturen naar Otis op het volgende emailadres eservice.nl@otis.com.

Sommige van onze websites, apps, en sociale media accounts staan toe dat U deze wijzigingen rechtstreeks maakt op de site zonder dat het nodig is Otis verder te contacteren.

In bepaalde landen, zoals in de landen van de Europese Unie, heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming, die ook gekend kan staan als de toezichtautoriteit.

Gelieve te noteren dat niettegenstaande wij u helpen bij het beschermen van uw persoonlijke gegevens, het aan is om uw paswoorden en andere toegang gegevens tegen derden te beschermen.

INFORMATIE VOOR BEPAALDE GROEPEN VAN PERSONEN

Voor personen in California

Zoals gedefinieerd door California’s “Shine the Light” wet, mogen inwoners van California jaarlijks verzoeken om informatie te verkrijgen die wordt gedeeld met andere bedrijven voor hun eigen directe marketinggebruik binnen het vorige kalenderjaar. Otis deelt uw persoonlijke gegevens niet met andere bedrijven voor hun eigen direct marketinggebruik.

Voor personen in de Verenigde Staten

Otis verzamelt geen sociale zekerheidsnummers (“Social Security Numbers”) via zijn websites of applicaties. Echter Otis verzamelt wel sociale zekerheidsnummers indien dit verplicht is door de wet zoals voor belastingdoeleinden. Wanneer Otis sociale zekerheidsnummers verzamelt of gebruikt, zal Otis zorgen voor de bescherming van vertrouwelijkheid, zal Otis deze gegevens enkel beperkt verzamelen, zal Otis toegang tot deze gegevens enkel verlenen op een “need to know basis”, zal Otis zorgen voor de nodige technische veiligheidsmaatregelen en zal Otis zorgen voor een passende vernietiging van deze gegevens. Otis heeft ook een privacy bescherming poly voor sociale zekerheidsnummers die te vinden is op:

http://www.utc.com/Documents/social_security_numbers.pdf

evenals een HIPPA Privacy Notice te vinden op:

http://www.utc.com/Careers/Documents/HIPAA%20Privacy%20Notice/English.pdf

Voor ouders en wettelijke voogden

Niettegenstaande het feit dat de Otis website niet gericht is tot kinderen, engageert Otis zich om alle toepasselijke wetten en vereisten zoals de Children’s Online Privacy Protection Act in de Verenigde Staten en de Algemene Verordening betreffende Gegevensbescherming (“AVG”) in de Europese Unie (wanneer in werking), na te leven. Otis verzamelt niet wetens en willens informatie van kinderen onder de 13 jaar. Indien Otis ervan op de hoogte is dat persoonlijk gegevens van een kind onder de 13 jaar werden verstrekt, zal Otis deze informatie uit zijn bestanden verwijderen.


Hoe kan Otis deze policy wijzigen?

Aangezien Otis deze website uitbreidt en verbetert, kan het nodig zijn om deze policy aan te passen. Deze policy kan van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Wij raden u aan om deze policy op geregelde basis te consulteren om na te gaan of er wijzigingen zijn. Belangrijke wijzigingen zullen aan het begin van de policy worden medegedeeld.

Hoe kan u Otis contacteren?

Indien u in het algemeen vragen hebt over de privacy policy van Otis, gelieve een email te versturen naar privacy@utc.com