worldwide
The world’s leading manufacturer and
service provider of elevators, escalators
and moving walkways.
 
 Home |
 

Thông báo về quyền riêng tư toàn cầu của Otis Elevator

Otis Elevator Company và các công ty con và chi nhánh của Công ty (gọi chung là “Otis”) chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web, máy tính, ứng dụng di động và trang hoặc tài khoản mạng xã hội nào được Otis tài trợ có liên kết với Thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ họ. Otis đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật, hành chính và thực tế để bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể thu thập.

Thông báo về quyền riêng tư này mô tả các hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân được thu thập thông qua các trang web, máy tính và ứng dụng di động của Otis, trừ khi có thông báo riêng về quyền riêng tư cho trang web, máy tính hoặc ứng dụng di động. Thông báo này cũng bao gồm thông tin cá nhân mà Otis có thể thu thập và xử lý riêng biệt và ngoài các trang web, máy tính và ứng dụng di động, chẳng hạn như thông qua email hoặc các phương tiện khác. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và thông tin khác cho chúng tôi hoặc thông qua việc sử dụng trang web, ứng dụng, trang mạng xã hội, giao dịch kinh doanh hoặc các sản phẩm tích hợp hay dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thông báo về quyền riêng tư này.

Otis thu thập những loại thông tin cá nhân nào?

Thông tin cá nhân” là thông tin liên quan đến một thể nhân xác định hoặc có thể được xác định. Thông tin cá nhân mà Otis có thể thu thập từ bạn sẽ phụ thuộc vào bản chất của hoạt động tương tác mà bạn thực hiện với chúng tôi. Ví dụ: Otis có thể thu thập:

 • Họ tên;

 • Thông tin liên hệ của doanh nghiệp, bao gồm tên doanh nghiệp, chức vụ và phòng ban chức năng của bạn, địa chỉ email công việc, địa chỉ thực tế và/hoặc địa chỉ gửi thư cho doanh nghiệp của bạn, số điện thoại công ty và các thông tin khác liên quan đến việc liên hệ với bạn trong công việc

 • Ảnh đại diện;

 • ID tài khoản mạng xã hội hoặc ID người dùng, thông tin xác định thiết bị hoặc thông tin định vị; và

 • Thông tin cụ thể về cách bạn hoặc công ty của bạn tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của Otis, bao gồm sở thích cá nhân của bạn.

Nếu bạn là một khách hàng cư dân, Otis có thể thu thập họ tên và thông tin liên hệ nhà riêng của bạn, chẳng hạn như địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại. Nếu bạn là khách thuê cư dân hoặc doanh nghiệp, nhân viên hoặc nhà thầu của khách thuê hoặc khách trong một tòa nhà có lắp đặt thang máy của Otis hoặc có ký kết hợp đồng dịch vụ với Otis hoặc Otis đang thực hiện các dịch vụ thì Otis có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ khách hàng tòa nhà của chúng tôi (chẳng hạn như chủ sở hữu, người quản lý hoặc công ty an ninh). Otis cũng có thể thu thập dữ liệu về vị trí địa lý và các dữ liệu xác thực bảo mật khác từ thiết bị điện toán cá nhân hoặc điện thoại của bạn để cấp quyền ra vào một cơ sở hoặc thiết bị của Otis được lắp đặt trong tòa nhà. Đối với cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cư dân, Otis có thể thu thập thông tin về ngân hàng hoặc thanh toán, thông tin tài khoản Otis và chi tiết hợp đồng.

Otis sẽ sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được như thế nào?

Mọi thông tin cá nhân đã thu thập sẽ được sử dụng để:

 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu và mối quan tâm cụ thể của bạn;

 • Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng như cấp quyền ra vào tòa nhà, kích hoạt các tính năng tích hợp của dịch vụ thang máy của chúng tôi, gửi thông báo hoặc báo cáo về một hoạt động cụ thể về thang máy hoặc dịch vụ, thanh toán điện tử hoặc phương thức thanh toán đã chọn của bạn. Xác minh danh tính của bạn để đảm bảo an toàn cho một trong các mục đích khác được liệt kê ở đây hoặc cung cấp quyền truy cập trang web, ứng dụng, trang mạng xã hội, hoặc quyền ra vào tòa nhà hoặc khu vực của tòa nhà;

 • Phát triển các dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi, cải tiến và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và chuẩn bị tốt hơn nội dung trong tương lai dựa trên mối quan tâm của bạn và cộng đồng người dùng của chúng tôi nói chung;

 • Trao đổi với bạn về những sản phẩm/dịch vụ được sửa đổi và sản phẩm/dịch vụ mới do Otis cung cấp, bao gồm các ưu đãi đặc biệt;

 • Đánh giá mối quan tâm của bạn và/hoặc cho phép bạn nộp đơn tuyển dụng cho Otis;

 • Phản hồi yêu cầu pháp lý hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác;

 • Điều tra các hành động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc có thực và bảo vệ chống gian lận;

 • Sàng lọc theo danh sách trừng phạt và chống khủng bố theo quy định của pháp luật;

 • Ngăn ngừa thiệt hại vật chất hoặc tổn thất tài chính;

 • Hỗ trợ bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi (kể cả thông qua phương án phá sản); và/hoặc

 • Tiến hành hoạt động điều tra để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Otis sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư toàn cầu.

Otis có sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn không?

Ngoài việc liên lạc với bạn về dịch vụ thang máy như được mô tả ở trên, Otis cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được để liên hệ với bạn về các sản phẩm/dịch vụ được sửa đổi và sản phẩm/dịch vụ mới do Otis cung cấp, hoặc các ưu đãi đặc biệt. Otis sẽ đảm bảo rằng mọi thông tin tiếp thị sẽ có hình thức lựa chọn không tham gia hoặc bỏ đăng ký đơn giản.

Otis có chia sẻ thông tin thu thập được với bất kỳ bên thứ ba nào không?

Otis sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn ra ngoài các công ty thuộc Otis, ngoại trừ:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ mà Otis hợp tác để thực hiện các dịch vụ thay mặt cho chúng tôi hoặc thay mặt cho khách hàng sở hữu/quản lý tòa nhà của chúng tôi. Otis sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ mà Otis theo hợp đồng đã hạn chế sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Các nhà cung cấp này có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, nhà cung cấp hệ thống, nhà cung cấp phần mềm và nhà cung cấp dịch vụ khác;

 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn nhằm đáp ứng yêu cầu hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác;

 • Điều tra các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc có thực;

 • Ngăn ngừa thiệt hại vật chất hoặc tổn thất tài chính; hoặc

 • Hỗ trợ bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi (kể cả thông qua phương án phá sản).

Đối với những cá nhân có tương tác với Otis trên các trang mạng xã hội, Otis có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các liên hệ liên quan đến tài khoản mạng xã hội của bạn và của Otis, cho những người dùng khác của trang web và cho nhà cung cấp tài khoản mạng xã hội của bạn liên quan đến hoạt động chia sẻ mạng xã hội của bạn vì thông tin đó liên quan đến Otis, bao gồm hoạt động rút thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi mà bạn có thể tham gia trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn đăng thông tin trên các bảng tin, ứng dụng trò chuyện, các trang tiểu sử, blog và các dịch vụ khác mà bạn có thể đăng thông tin và tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các trang mạng xã hội của chúng tôi) thì bất kỳ thông tin nào bạn đăng hoặc tiết lộ qua các dịch vụ này đều là thông tin công khai và có thể được cung cấp cho công chúng.

Otis có chuyển thông tin cá nhân sang các quốc gia khác không?

Vì Otis là một công ty toàn cầu với địa điểm hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn từ một pháp nhân này đến một pháp nhân khác hoặc từ một quốc gia này đến một quốc gia khác để thực hiện các mục đích được liệt kê ở trên. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn phù hợp với các yêu cầu pháp lý hiện hành và chỉ trong phạm vi cần thiết.

Otis sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác như thế nào?

Otis có thể sử dụng các tập tin cookie trên các trang web và các ứng dụng của mình. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được gửi đến và lưu trữ trên máy tính của người dùng để cho phép các trang web nhận ra người dùng lặp lại, tạo điều kiện cho người dùng truy cập vào trang web và cho phép các trang web tổng hợp dữ liệu nhằm cải tiến nội dung. Cookie không làm hỏng máy tính hoặc tập tin của người dùng. Nếu bạn không muốn trang web hoặc ứng dụng này hay bất kỳ trang web/ứng dụng nào khác của Otis truy cập cookie thì bạn nên điều chỉnh các cài đặt trong trình duyệt hoặc hệ thống của mình trên thiết bị điện tử để từ chối hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng cookie. Vui lòng lưu ý rằng khi làm như vậy, bạn có thể làm giảm hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng sử dụng đầy đủ chức năng của trang web, máy tính và ứng dụng di động cũng như các trang mạng xã hội của Otis.

Bạn nên hiểu rõ điều gì về các liên kết bên thứ ba có thể xuất hiện trên trang web này?

Trong một số trường hợp, Otis có thể cung cấp liên kết đến các trang web không do Otis kiểm soát và Otis sẽ nỗ lực hợp lý để xác định các trang web đó. Tuy nhiên, Otis không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác.

Otis lưu thông tin cá nhân trong thời gian bao lâu?

Otis sẽ lưu thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và pháp luật. Nếu thông tin cá nhân không phải là nghĩa vụ hợp đồng hoặc pháp luật thì Otis sẽ lưu dữ liệu trong thời gian cần thiết cho mục đích ban đầu khi thu thập thông tin. Bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập trực tuyến liên quan đến người dùng không truy cập trang web, ứng dụng hoặc trang mạng xã hội của Otis sẽ bị xóa khỏi các tập tin của chúng tôi trong một khoảng thời gian hợp lý, trừ khi luật pháp hiện hành nghiêm cấm hoặc bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi.

Bạn có những lựa chọn gì đối với thông tin cá nhân của mình?

Các cá nhân có thể yêu cầu xem, cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa thông tin đã gửi cho Otis vào bất kỳ thời điểm nào. Otis sẽ trả lời nhanh chóng và sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu như vậy, trừ khi bị giới hạn bởi luật pháp, hợp đồng, hoặc lợi ích riêng tư cạnh tranh. Otis sẽ nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin kịp thời và sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi các tập tin của Otis nếu luật pháp yêu cầu. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của người dùng, Otis sẽ thực hiện các bước xác minh danh tính của người dùng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu. Để truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, báo cáo vấn đề với trang web, đặt câu hỏi hoặc nêu lên lo ngại, hãy gửi email cho Otis theo địa chỉ privacy@otis.com. Một số trang web, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội của chúng tôi cho phép bạn chỉnh sửa trực tiếp trên trang web mà không cần liên hệ với Otis.

Ở một số quốc gia, chẳng hạn như các quốc gia ở Liên minh châu Âu, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia hoặc tiểu bang của bạn, còn được gọi là cơ quan giám sát.

Vui lòng lưu ý rằng mặc dù chúng tôi sẽ giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhưng bạn cũng phải bảo vệ mật khẩu và các thông tin truy cập khác của mình khỏi những người khác.

THÔNG TIN DÀNH CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ

Đối với các cá nhân ở California

Như được quy định trong Luật “Shine the Light Law” (Quyền được hỏi doanh nghiệp về thông tin cá nhân được thu thập) của California, hàng năm, các công dân của California có thể yêu cầu và nhận thông tin được chia sẻ với các doanh nghiệp khác nhằm mục đích sử dụng để tiếp thị trực tiếp trong năm dương lịch trước đó. Otis không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các doanh nghiệp khác để sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ.

Đối với các cá nhân ở Hoa Kỳ

Otis không thu thập Số an sinh xã hội thông qua các trang web hoặc ứng dụng của mình. Tuy nhiên, Otis sẽ thu thập Số an sinh xã hội theo yêu cầu của luật pháp, chẳng hạn như vì mục đích thuế. Khi Otis thu thập và/hoặc sử dụng Số an sinh xã hội, Otis sẽ thận trọng bằng cách bảo vệ bí mật, hạn chế thu thập, đảm bảo quyền truy cập trên cơ sở cần phải biết, thực hiện các biện pháp bảo vệ kỹ thuật phù hợp và đảm bảo xử lý đúng cách. Otis cũng có chính sách bảo vệ quyền riêng tư dành cho Số an sinh xã hội tại:

http://www.utc.com/Documents/social_security_numbers.pdf

và Thông báo về quyền riêng tư HIPPA tại:

http://www.utc.com/Careers/Documents/HIPAA%20Privacy%20Notice/English.pdf

Đối với phụ huynh và người giám hộ hợp pháp

Mặc dù trang web của OTIS không hướng tới đối tượng là trẻ em nhưng OTIS cam kết tuân thủ tất cả luật pháp và yêu cầu hiện hành, chẳng hạn như Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em ở Hoa Kỳ và Quy định về bảo vệ dữ liệu chung ("GDPR") ở Liên minh châu Âu (có hiệu lực). OTIS không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu OTIS biết rằng thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi đã được cung cấp thì OTIS sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống của mình.

Otis có thể thay đổi chính sách này như thế nào?

Otis có thể cần cập nhật chính sách này khi chúng tôi mở rộng và cải tiến trang web. Chính sách này có thể được điều chỉnh theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách này để biết được mọi thông tin thay đổi. Những thay đổi đáng kể sẽ được trình bày ở đầu chính sách.

Bạn có thể liên hệ Otis bằng cách nào?

Nếu bạn có thắc mắc về các thông lệ về quyền riêng tư của Otis nói chung, hãy gửi email tới địa chỉ privacy@utc.com.

Otis World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
USA