ОТИС Лифт ЕООД
Към Otis Worldwide
БЪЛГАРИЯ
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Начална страница |
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Глобална бележка за поверителност на Otis Elevator

Дружество Otis Elevator (Отис Елевейтър) и неговите дъщерни дружества и филиали (събирателно наричани "Otis") отговарят за всички спонсорирани от Otis уебсайтове, компютърни и мобилни приложения, както и профили в социални мрежи или страници, които съдържат връзка към настоящата Бележка за поверителност. Поели сме ангажимент да зачитаме личната неприкосновеност на лицата, от които събираме лични данни. Otis е внедрило технически, административни и физически мерки за защита на всяка лична информация, която може да събираме. Настоящата Бележка за поверителност описва практиките ни, свързани с личните данни, събирани през уебсайтовете, компютърните и мобилните приложения на Otis, освен когато има отделна бележка за поверителност за конкретния уебсайт, компютърно или мобилно приложение. Тя също така се отнася за личните данни, които Otis може да събира и обработва отделно и извън своите уебсайтове, компютърни и мобилни приложения, като например чрез имейл или други способи. Предоставяйки своите лични данни и друга информация на нас или чрез използването на нашите уебсайтове, приложения, страници в социални медии, бизнес сделки или нашите интегрирани продукти или предложения за услуги, Вие се съгласявате с условия на настоящата Бележка за поверителност.

Какви лични данни събира Otis?

„Лични данни“ означава информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност. Личните данни, които Otis може да събира от Вас, ще зависят от естеството на взаимодействието, което осъществявате с нас. Например Otis може да събира: - Име;- Информация за служебен контакт, включително името на Вашето предприятие, длъжността и функцията Ви, служебният Ви имейл адрес, физическия и/или пощенския адрес на месторабота, или служебните телефонни номера, както и друга информация, свързана с осъществяване на служебен контакт с Вас- Профилна снимка;- Идентификация на профил в социална мрежа или потребителска идентификация, идентификация на устройство или информация за местоположение; и- Конкретна информация за това как Вие или Вашето дружество взаимодействате с продукти или услуги на Otis, включително личните Ви предпочитания.Ако сте домашен клиент, Otis може да събира Вашето име и информация за контакт вкъщи, като например Вашия адрес, имейл адрес и телефонен номер. Ако сте домашен или бизнес наемател, служител или изпълнител на наемател или гост в сграда, в която има монтиран асансьор на Otis, или за която има действащ договор за обслужване с Otis, или се изпълняват услуги от Otis, Otis може да придобие лични данни за Вас от клиента ни в сградата (като например собственик, управител или охранително дружество). Otis може също така да събира данни за географско местоположение, както и други данни за защитено удостоверяване от Вашето лично компютърно устройство или телефон, които да позволят достъп до съоръжение или оборудване на Otis, инсталирани в сградата. Както за бизнес клиенти, така и за домашни клиенти, Otis може да събира банкова информация или информация, свързана с плащания, информация за клиентска сметка в Otis и договорни данни.

Как Otis използва събраните от него лични данни?

Всички събирани лични данни ще се използват за следното:• Да Ви предоставим специализирани услуги и съдържание, съобразено с конкретните Ви нужди и интереси;• Да изпълняваме договорни задължения, като например осигуряване на достъп до сгради, активиране на интегрирани функции на предложенията ни за асансьорни услуги, предоставяне уведомления или отчети относно конкретен асансьор или изпълнение на услуга, електронно фактуриране или за избрания от Вас начин на плащане. Да потвърдим Вашата самоличност с цел гарантиране на сигурност по отношение на една от другите цели, посочени тук, или за да Ви предоставим достъп до уебсайт, приложение, сайт на социална медия или сграда, или част от сграда;• Да разработваме нови предложения, да подобряваме качеството на продуктите си, да подобряваме и персонализираме потребителското преживяване, както и с цел по-добро подготвяне на бъдещо съдържание съобразно Вашите интереси и тези на потребителите ни като цяло;• Да осъществяваме комуникация с Вас във връзка с нови и променени продукти и услуги, предлагани от Otis, включително специални оферти;• Да направим преценка на Вашата заинтересованост от и/или да Ви предоставим възможност да кандидатствате за работа в Otis;• Да отговорим на обосновано правно искане от правоприлагащи органи или други държавни регулатори;• Да разследваме подозрения за или реално извършена незаконна дейност и да осигурим защита от измами;• Да извършим проверка за въведени санкции или включване в антитерористични списъци съгласно изискването на закона; • Да предотвратим физически травми или финансови загуби;• Да подпомогнем продажбата или прехвърлянето на цялата или на част от дейността или активите си (включително при процедура по несъстоятелност); и/или• Да провеждаме разследвания с цел гарантиране на съответствие със и спазване на задължения, предвидени в закона. Otis използва Вашите лични данни само за законни бизнес интереси, за да изпълни задължение, предвидено в закона, или за да изпълним договорните си задължения, както са посочени в Глобалната бележка за поверителност.

Използва ли Otis личните Ви данни, за да се свърже с Вас?

Освен осъществяването на контакт с Вас във връзка с Вашия асансьор, както е описано по-горе, Otis може също така да използва събраната от него информация, за да се свързва с Вас във връзка с нови или променени продукти и услуги, предлагани от Otis, или специални оферти. Otis ще гарантира, че всички маркетингови съобщения ще съдържат лесен начин, по който можете да откажете да ги получавате или да прекратите абонамента за тях.

Споделя ли Otis събираната от него информация с трети страни?

Otis няма да продава или да споделя по друг начин Вашите лични данни извън дружествата от групата Otis, с изключение на:• Доставчици на услуги, с които Otis е сключил договор за извършването на услуги от наше име или от името на наши клиенти в сгради. Otis ще споделя личните Ви данни само с доставчици на услуги, спрямо които Otis е наложил договорни ограничения по отношение на използването или оповестяването на такава информация, с изключение когато това е необходимо за извършване на услугите от наше име или за да се спазят законови изисквания. Тези доставчици може да включват доставчици на облачни услуги, доставчици на системи, доставчици на софтуер и други доставчици на услуги;• Спазване на законови задължения, включително, но не само, за да отговорим на обосновано правно искане от правоприлагащи органи или други държавни регулатори;• Разследване на подозрения за или реално извършена незаконна дейност;• Предотвратяване на физически травми или финансови загуби; или• Подпомагане на продажбата или прехвърлянето на цялата или на част от дейността или активите си (включително при процедура по несъстоятелност).За лица, които взаимодействат с Otis в сайтове на социални медии, Otis може да оповести лични данни към контакти, свързани с Вашия профил в социални медии или този на Otis, към други потребители на сайтове и към Вашия доставчик на профил в социална медия във връзка с дейността Ви по споделяне в социални медии, доколкото тя е свързана с Otis, включително лотарии или конкурси на нашия сайт, в които може да участвате. В случай че изберете да публикувате информация във форуми, чатове, профилни страници, блогове и други услуги, в които имате възможност да публикувате информация и материали (включително без ограничения, нашите страници в социалните медии), всяка такава информация, която публикувате или оповестявате чрез тези услуги, би станала публична и може да бъде достъпна за широката общественост.

Прехвърля ли Otis лични данни към други държави?

Тъй като Otis е дружество от световен мащаб с дейност в много различни държави, можем да прехвърляме данните от едно юридическо лице към друго или от една държава в друга, за да постигнем целите, посочени по-горе. Ще прехвърляме личните Ви данни в съответствие с приложимите законови изисквания и само до необходимата степен.

Как Otis използва бисквитки или други технологии за проследяване?

Otis може да използва бисквитки на своите уебсайтове и приложения. Бисквитките са малки текстови файлове, изпращани до и съхранявани на компютрите на потребителите, които позволяват на уебсайтовете да разпознават повторни потребители, да улесняват достъпа на потребителите до уебсайтове и дават възможност на уебсайтовете да компилират обобщени данни, чрез които да се правят подобрения на съдържанието. Бисквитките не повреждат компютрите или файловете на потребителите. Ако не желаете достъп до бисквитки да бъде осъществяван от този или друг уебсайт, или от приложение на Otis, трябва да промените настройките на Вашия браузър или системата на Вашето електронно устройство така, че да откажете или деактивирате използването на бисквитки. Моля, имайте предвид, че по този начин може да ограничите или напълно да предотвратите възможността да използвате всички функции на уебсайтовете, компютърните и мобилните приложения на Otis, както и на социалните медии.

Какво трябва да знаете за връзките на трети страни, които може да бъдат публикувани в този уебсайт?

В някои случаи Otis може да предостави връзки към уебсайтове, които не са под контрола на Otis, като Otis ще положи разумни усилия да посочи, че те са такива. Otis обаче не упражнява контрол върху такива уебсайтове на трети страни и не може да носи отговорност за съдържанието или практиките за поверителност, прилагани от други уебсайтове.

Колко дълго Otis съхранява лични данни?

Otis съхранява лични толкова дълго, колкото е необходимо, за да спази договорните и законовите си задължения. Ако спрямо личните данни не са в сила договорни или законови задължения, Otis запазва данните толкова дълго, колкото се изисква с оглед на първоначалната цел, за която са били събрани. Всички лични данни, събрани онлайн, които са свързани с потребител, който не е осъществил достъп до уебсайт, приложение или медиен сайт на Otis, ще бъдат изтрити от нашите файлове в разумен срок, освен ако това е забранено съгласно приложим закон или се изисква за изпълнение на договорните ни задължения.

Какъв избор имате по отношение на Вашите лични данни?

Физическите лица може по всяко време да отправят искане да прегледат, актуализират, коригират, променят или заличат информация, предоставена на Otis. Otis ще предостави своевременен отговор и ще положи усилия да одобри такива искания, с изключение на случаите, когато за това има ограничения, предвидени по закон, договор или са налице конкуриращи се интереси, свързани с поверителността. Otis ще положи разумни усилия да актуализира данните своевременно и, където това се изисква по закон, ще премахне личните Ви данни от файловете на Otis. За да защити личната неприкосновеност и сигурност на потребителя, Otis ще предприеме стъпки за потвърждаване на самоличността на потребителя преди да направи поискани промени. За да осъществите достъп до, да промените или заличите личните си данни, за да докладвате за проблеми със сайта, за да зададете въпроси или да изложите съображения, изпратете имейл до Otis на адрес privacy@otis.com. Някои от нашите уебсайтове, приложения и профили в социални мрежи Ви предоставят възможност да правите корекции директно в сайта, без да е необходим допълнителен контакт с Otis. В определени държави, като например тези от Европейския съюз, имате право да подадете оплакване към националния или държавния орган за защита на данните, който може да се нарича и надзорен орган.Моля, имайте предвид, че ще Ви помогнем да защитите личните си данни, но от Вас зависи да защитите Вашите пароли и други идентификационни данни от други лица

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКРЕТНИ ГРУПИ ОТ ХОРА

За родители и настойнициМакар уебсайтът на OTIS да не е насочен към деца, OTIS е поел ангажимент да спазва всички приложими закони и изисквания, като например Закона за защита на личната неприкосновеност на децата в интернет на САЩ и Общия регламент за защита на личните данни (“GDPR”) на Европейския съюз (след влизането му в сила). OTIS не събира съзнателно информация от деца под 13-годишна възраст. Ако OTIS научи, че са били предоставени лични данни, свързани с деца под 13-годишна възраст, OTIS ще заличи тези данни от системите си. Какви промени може да направи Otis в настоящите правила?Тъй като Otis разширява и подобрява този уебсайт, може да се наложи да актуализираме тези правила. Тези правила може да бъдат променяни периодично без предварително уведомление. Препоръчваме Ви да четете редовно тези правила, за да сте запознати с евентуални промени. Съществени промени ще бъдат откроени в началото на правилата.Как можете да се свържете с Otis?Ако имате въпроси за практиките за поверителност на Otis като цяло, моля изпатете имейл на адрес privacy@otis.com.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyУсловия за ползване | Конфиденциалност | Предложения | Карта на сайта