Česká republika
Přejít na Otis Worldwide
ČESKÁ REPUBLIKA
Největší světový výrobce a poskytovatel servisu v oblasti výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků.
 
 Hlavní strana |
 

PODMÍNKY POUŽITÍ


Omezená licence
Kromě termínů a podmínek uvedených v tomto dokumentu a všech platných místních zákonů a předpisů Vám společnost Otis uděluje nevýlučné, nepřenosné, osobní, omezené právo přístupu, používání a zobrazování těchto stránek a průvodních materiálů. Toto zplnomocnění neznamená převod vlastnického práva k stránkám a materiálům zde obsažených a podléhá těmto omezením: (1) na všech kopiích stránek a materiálů musíte zachovat všechna autorské práva a jiná majetková oznámení; a (2) stránky nebo materiály nesmíte žádným způsobem měnit nebo rozmnožovat, veřejně zobrazovat, vykonávat nebo distribuovat nebo jinak používat pro jakékoliv veřejné nebo komerční účely, pokud to nebude výslovně povoleno v tomto dokumentu.
Zřeknutí se práva
Informace poskytované na těchto webových stránkách jsou jen pro informativní účely. Společnost Otis poskytuje tyto stránky a jejich obsah na základě "tak, jak je" a ve vztahu k těmto stránkám nebo jejich obsahu neposkytuje žádné vysvětlení nebo záruky jakéhokoliv druhu. Společnost Otis odmítá všechna tato vysvětlení nebo záruky, ať už výslovné nebo skryté, včetně záruk prodejnosti a schopnosti být použitelný pro určité účely, ale bez omezení jen na ně. Kromě toho společnost Otis neprohlašuje nebo nezaručuje, že informace přístupné přes tyto stránky jsou přesné, úplné nebo současné.
Změny
Veškerý obsah obsažený v tomto dokumentu podléhá změně bez upozornění. Společnost Otis si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit termíny a podmínky platné pro použití těchto stránek bez upozornění. Jakékoliv použití stránek po vykonání této změny nebo úpravy bude považováno za váš souhlas s těmito změnami, úpravami, dodatky nebo vymazáním. Společnost Otis může kdykoliv ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit jakýkoliv aspekt webových stránek, včetně dostupnosti jakýchkoliv částí stránek. Společnost Otis může taktéž na určité úseky a služby stránek uvalit omezení nebo omezit Váš přístup k částem stránek bez upozornění nebo zodpovědnosti.
Hyperlink
Některá připojení na těchto stránkách vyvolají internetové stránky, které nejsou kontrolovány společností Otis. Společnost Otis poskytuje tyto hyperlinky výhradně jako určité pohodlí pro uživatele a poskytování jakéhokoliv připojení neznamená, že společnost Otis tyto stránky nebo cokoliv z jejich obsahu, výrobků nebo služeb zde obsažených nebo nabízených schvaluje. Proto společnost Otis neposkytuje žádné vysvětlení nebo záruky týkající se přístupnosti nebo obsahu, včetně dílčích připojení nalezených na těchto stránkách.Pokud se zaregistrujete, objednáte si nebo koupíte produkty nebo služby od jakékoliv strany, která je připojená k těmto stránkám, uzavíráte dohodu s touto třetí stranou a ne se společností Otis. V těchto případech byste si měli zkontrolovat a pochopit termíny a podmínky, které Vám tato třetí strana zašle, stejně tak jako její politiku týkající se ochrany osobních údajů, než se zaregistrujete, odevzdáte objednávku nebo uskutečníte koupi. Kromě rozsahu konkrétně uvedeného v tomto dokumentu, politika týkající se utajení osobních údajů a podmínky užívání, které společnost Otis uvádí v tomto dokumentu, nebudou platit. Společnost Otis je zavázaná k připojení se se společnostmi, které sdílejí naše podmínky s ochranou osobních údajů. Nemůžeme však a nekontrolujeme způsob, jakým tyto strany používají nebo shromažďují informace nebo vykonávají svoje obchody.Pokud se připojíte k stránkám jiné strany, měli byste si být vědomi toho, že tyto společnosti mohou používat soubory cookies nebo jiné prostředky ke shromažďování informací. V takovém případě nebude politika týkající se ochrany osobních údajů a podmínky stránek Otis.com platit.
Předkládání informací
Předložením informací a materiálů společnosti Otis ať už prostřednictvím emailu nebo jiným způsobem, včetně zpětné vazby, otázek, připomínek, návrhů, myšlenek, grafických nebo počítačových souborů jakéhokoliv typu, ale bez omezení jen na ně, výslovně udělujete souhlas nebo zaručujete, že vlastník těchto materiálů výslovně udělil společnosti Otis bezplatné, nekonečné, neodvolatelné, nevýlučné právo, licenci na použití, rozmnožování, vykonávání změn, přizpůsobování, zveřejňování, předkládání a distribuování těchto materiálů (v celku nebo po částech) po celém světě a na jejich začlenění do jiných děl v jakékoliv formě, médiu nebo technologii, které jsou nyní známé nebo budou vyvinuté, v souladu s Prohlášením o utajení osobních údajů uživatelů stránek Otis.com.
Omezení odpovědnosti
Ani společnost Otis, ani žádná z jejích dceřiných společností, žádný ze zaměstnanců nebo jiných zástupců nejsou zodpovědní za jakoukoliv škodu, ke které dojde v důsledku nebo v souvislosti s používáním těchto stránek. Za žádných okolností nenese společnost Otis žádnou zodpovědnost, že jakékoliv následné, náhodné, nepřímé, zvláštní nebo trestní škody nebo náklady včetně ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty informací nebo údajů nebo ztráty dobrého jména, ztráty nebo poškození majetku a jakékoliv nároky třetích stran, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s užíváním, kopírováním, nebo zobrazováním těchto stránek nebo jejich obsahu nebo jakýchkoliv připojených webových stránek, avšak bez omezení jen na ně bez ohledu na to, zda společnost Otis byla o této možnosti informovaná, věděla nebo by mohla vědět.
Mezinárodní uživatelé a soudní pravomoc
Tyto stránky udržuje a kontroluje společnost Otis ve státě Connecticut, Spojených státech amerických. Společnost Otis nedává žádné prohlášení, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo k dispozici pro používání na jiných místech mimo Spojené státy a přístup k těmto stránkám z území, kde je obsah těchto stránek nelegální, je zakázaný. Pokud máte přístup k těmto stránkám z míst mimo Spojené státy, jste zodpovědní za to, že dodržujete všechny místní zákony. Obsah a používání těchto stránek se bude řídit zákony státu Connecticut, bez toho, aby došlo k uskutečněné kolize principů zákonů nebo norem.
Autorské právo a ochranná známka
Celý návrh webových stránek, text, grafika a jejich výběr a uspořádání jsou majetkem společnosti Otis Elevator Company ("Otis") a jsou autorským právem Copyright © 1999, 2000 Otis Elevator Company. Všechna práva jsou vyhrazená.Jakýkoliv text nebo zobrazení, které nesou symboly ™, SM nebo ®, jsou obchodními značkami nebo zapsanými známkami a používají se v tomto dokumentu na základě povolení jejich příslušných vlastníků.

C:Privacy Policy-Terms-2-16-00
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyPodmínky použití | Záruka soukromí | Připomínky | Mapa stránek