Otis Elevator Company
Maailmanlaajuinen Otis
Suomi
Maailman johtava hissien, liukuportaiden ja liukukäytävien valmistaja, toimittaja ja huoltaja
 
 Etusivu |
 
Yksityisyyden suoja - Otis.com - Otis - Suomi

Otis Elevator


Global Privacy Notice

Maailmanlaajuinen tietosuojailmoitus

Otis Elevator Company and its subsidiaries and affiliates(collectively, "Otis") are responsible for any Otis sponsored website, computer and mobile application, and social media account or page that links to this Privacy Notice. We are committed to respecting the privacy of individuals from whom we collect personal information. Otis has implemented technical, administrative, and physical measures to safeguard any personal information that we may collect.

Otis Elevator Company sekä sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt (yhdessä ”Otis”) vastaavat kaikista Otisin internetsivustoista, tietokone- ja mobiilisovelluksisista sekä sosiaalisen median tileistä ja sivuista, jotka linkittyvät tähän tietosuojailmoitukseen. Olemme sitoutuneita tekemään perusteltuja teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä toimenpiteitä suojataksemme kaikki mahdollisesti keräämämme henkilötiedot.

This Privacy Notice describes our practices related to personal information collected through Otis websites, computer and mobile applications, unless there is a separate privacy notice for the website, computer or mobile application. It also covers personal information that Otis may collect and process separate and apart from its websites, computer and mobile applications, such as through email or other means. By providing personal and other information to us or through your use of our Websites, apps, social media pages, business transactions or our integrated products or service offerings you, agree to the terms and conditions of this Privacy Notice.

Tämä tietosuojailmoitus kuvaa käytäntöjämme, jotk aliittyvät henkilötietojen keräämiseen Otisin internetsivuilta ja tietokone- ja mobiilisovelluksistamme siinä tapauksessa, että ko. internetsivulla tai tietokone- ja mobiilisovelluksessa ei ole omaa tietosuojailmoitusta. Tämä tietosuojailmoitus kattaa myös ne henkilötiedot, joita Otis voi kerätä ja käsitellä erikseen - lukuunottamatta internetsivujaan sekä tietokone-ja mobiilisovelluksiaan - kuten esimerkiksi sähköpostitse tai muulla tavoin. Antamalla meille henkilö- tai muita tietojanne tai käyttämällä internetsivujamme, sovelluksiamme, sosiaalisen median tilejämme sekä liiketoimienne kautta tai integroitujen tuotteidemme käyttäjänä suostutte tämän tietosuojailmoituksen ehtoihin.

What personal information does Otis collect?

Mitä henkilötietoja Otis kerää?

Personal information” is information relating to an identified or identifiable natural person. The Personal information that Otis may collect from you will depend on the nature of the interaction you have with us. For example Otis may collect:

Henkilötiedot” ovat tietoa, jonka avulla luonnollinen henkilö on tunnistettavissa. Otisin mahdollisesti keräämä henkilötieto riippuu kanssakäymisemme luonteesta. Otis voi kerätä esimerkiksi näitä henkilötietoja:

 • Name;

 • Nimi;

 • Business contact information, including the name of your business, your title and function, your work email address, your work physical and/or mailing address, or work telephone numbers, and other information related to contacting you at work

 • Sosiaalisen median tilitunnus tai käyttäjätunnus, laitteen yksilöinti- tai paikkatieto; ja

 • Specific information about how you or your company interacts with Otis products and services, including your personal preferences.

 • ·Liiketoimintaan liittyvät yhteystiedot, mukaanlukien yrityksenne nimi, tittelinne ja työtehtävänne, työsähköpostisosoitteenne, toimipisteenne fyysinen osoite tai työpuhelinnumeronne tai muuta työhönne liittyvää yhteystietoa.

 • Profile picture;

 • Profiilivalokuva

 • Social media account ID or user ID, device identification or locator information; and

 • Yksilöityä tietoa siitä, miten te tai yrityksenne liitytte Otisin tuotteisiin ja palveluihin, mukaanlukien henkilökohtaisesti tärkeinä pitämänne tuotteet ja palvelut.

If you are a residential customer, Otis may collect your name and home contact information, such as your address, email address and telephone number. If you are a residential or business tenant, employee or contractor of a tenant or guest in a building where there is an Otis elevator installed or Otis service contract in place or Otis services being performed Otis, may acquire personal information about you from our building client (such as the owner, manager, or security company). Otis may also collect geographic location data, and other security authentication data from your personal computing device or telephone that will grant access to a facility or Otis equipment installed in a building. For both business and residential customers, Otis may collect banking or payment information, Otis account information, and contract details.

Mikäli olette rakennuksen omistaja tai taloyhtiön edustaja, niin Otis voi kerätä nimenne ja kotiyhteystietonne kuten osoitteenne, sähköpostiosoitteenne ja puhelinnumeronne. Mikäli olette asuintaloyhtiön tai liikerakennuksen edustaja, omistaja, työntekijä tai vierailija rakennuksessa, joka on varustettu Otis-hisseillä tai jonka laitteisiin on voimassaoleva Otis-huoltosopimus, voimme pyytää teistä henkilötietoja asiakkaaltamme (kuten omistajalta, johtajalta tai rakennuksen turvallisuudesta huolehtivalta yhtiöltä). Otis voi myös kerätä maantieteellistä informaatiota ja muuta turvallisuuden autenttisuuteen liittyvää tietoa henkilökohtaiselta tietokoneeltanne tai puhelimestanne, joista on pääsy rakennukseen tai Otisin asentamaan laitteeseen. Otis voi kerätä pankki- tai maksutietoja tai Otisin asiakkuus- ja yhteystietoja sekä yritysasiakkailtaan että asuintaloyhtiöiden asiakkailta.

How does Otis use the personal information it collects?

Miten Otis käyttää keräämiään henkilötietoja?

Any personal information collected will be used to:

Käytämme kaikkia keräämiämme henkilötietoja:

 • Provide you with customized services and content relevant to your specific needs and interests;

 • Tarjotaksemme tarpeidenne ja kiinnostuksenkohteidenne mukaisesti räätälöityjä ja yksilöityjä palveluita ja sisältöä;

 • Fulfill contract obligations such as granting building access, enabling integrated features of our elevator service offerings, providing notice or reports about a specific elevator or service activity, electronic billing or your selected payment method. Verify your identity to ensure security for one of the other purposes listed here or to provide you with access to a website, application, social media site, or building or area of a building;

 • Täyttääksemme velvoitteemme esimerkiksi rakennukseen pääsystä, hissien huoltoon liittyvien integroitujen ominaisuuksien mahdollistamiseksi, toimittaaksemme raportteja tietystä hissilaitteesta tai sen huoltoon liittyvistä asioista, elektroniseen maksamiseen tai valitsemaanne maksutapaan liittyviä tietoja;

 • Develop new offerings, improve the quality of our products, improve and personalize user experience, and better prepare future content based upon your interests and those of our general user population;

 • Kehittääksemme uusia palveluja, parantaaksemme tuotteidemme laatua, parantaaksemme ja personoidaksemme käyttäjäkokemusta ja valmistautuaksemme paremmin niihin tulevaisuuden sisältöihin, jotka perustuvat mielenkiinnonkohteisiinne ja yleisiin käyttäjätietoihimme;

 • Communicate with you regarding new and modified products and services offered by Otis, including special offers;

 • Kommunikoidaksemme kanssanne Otisin tarjoamasta uudesta tai parannetusta tuote- tai palvelutarjonnasta, mukaanlukien erityistarjoukset;

 • Evaluate your interest in and/or allow you to apply for employment with Otis;

 • Arvioidaksemme kiinnostustanne ja/tai mahdollisuuksianne hakeutua Otisin palvelukseen;

 • Respond to a legitimate legal request from law enforcement authorities or other government regulators;

 • Vastataksemme viranomaisten tai lainsäätäjien lailliseen pyyntöön;

 • Investigate suspected or actual illegal activity and protect against fraud;

 • Tutkiaksemme epäillyn tai havaitun laittoman toiminnan ja suojautuaksemme petokselta;

 • Screen against sanction and anti-terrorism lists as required by law;

 • Noudattaaksemme pakotelistalla olevista maista annettuja ohjeita sekä terrorismin vastaisten lakien noudattamista;

 • Prevent physical harm or financial loss;

 • Estääksemme fyysiset vahingot tai taloudelliset tappiot;

 • Support the sale or transfer of all or a portion of our business or assets (including through bankruptcy); and/or

 • Tukeaksemme joko kokonaan tai osittain liiketoimintaamme liittyvien osien myyntiä tai siirtämistä (mukaanlukien vararikko); ja/tai;

 • Conduct investigations to ensure compliance with, and comply with, legal obligations.
  Tehdäksemme lakisääteisiä tutkimuksia, joilla taataan lakien noudattaminen.

Otis shall use your personal information only for legitimate business interests, to fulfill a legal obligation or to meet our contractual obligations as described in the Global Privacy Notice.

Otiskäyttää henkilötietojanne tietosuojailmoituksessa kuvatunlaisesti vain lailliseen liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin sekä täyttääkseen lain vaatimukset tai sopimusehtojemme mukaiset vaatimukset.

Does Otis use your personal information to contact you?

Käyttääkö Otis henkilötietojanne ottaakseen teihin yhteyttä?

In addition to contacting you regarding your elevator as described above, Otis may also use the information it gathers to communicate with you regarding new and modified products and services offered by Otis, or special offers. Otis will ensure that any marketing communications will provide a simple method for you to opt-out or unsubscribe.

Sen lisäksi, että edelläkuvatunlaisesti voimme ollayhteydessä teihin hissilaitteisiinne liittyvien tietojen osalta, Otis voi käyttää keräämiään tietoja myös kommunikoidakseen Otisin uusista tai parannetuista tuotteista ja palveluista tai lähettääkseen teille niihin liittyviä erikoistarjouksia. Otis takaa, että kaikki markkinointiviestintä sisältää yksinkertaisen kanavan jättäytyä pois kyseisen kaltaisesta viestinnästä tai lopettaa viestien tilaus.

Does Otis share the information it collects with any third parties?

Jakaako Otis keräämäänsä tietoa kolmansille osapuolille?

Otis will not sell or otherwise share your personal information outside the Otis group of companies, except to:

Otis ei myy tai muulla tavoin jaa henkilötietojanne Otisin ulkopuolella oleville yrityksille paitsi:

 • Service providers that Otis has retained to perform services on our behalf or on behalf of our building clients. Otis will only share your personal information with service providers whom Otis has contractually restricted from using or disclosing the information except as necessary to perform services on our behalf or to comply with legal requirements. These providers may include cloud service providers, system providers, software providers, and other service providers;

 • Palveluntoimittajille, joiden kanssa Otis on sopinut palveluiden tuottamisesta joko omasta puolestamme tai asiakkaamme puolesta. Otis jakaa henkilötietojanne vain niille palveluntuottajille, joiden kanssa Otisilla on sellainen voimassaoleva sopimus, jossa rajoitetaan asiakkaan henkilötietojen käyttämistä ja paljastamista poissuljettuna lain noudattamiseen liittyvien tietojen käyttäminen.

 • Comply with legal obligations, including but not limited to in response to a legitimate legal request from law enforcement authorities or other government regulators;

 • Lain noudattamiseen liittyviin tarkoituksiin, mukaanlukien mutta ei rajoittuen viranomaisten tai lainsäätäjien laillisiin pyyntöihin vastaaminen;

 • Investigate suspected or actual illegal activity;

 • Epäillyn tai havaitun laittoman toiminnan tutkimiseen;

 • Prevent physical harm or financial loss; or

 • Fyysisten vahinkojen tai taloudellisten tappioiden estämiseen; tai

 • Support the sale or transfer of all or a portion of our business or assets (including through bankruptcy).

 • Tukeaksemme joko kokonaan tai osittain liiketoimintaamme liittyvien osien myyntiä tai siirtämistä (mukaanlukien vararikko).


For individuals who interact with Otis on social media sites, Otis may disclose your personal information to contacts associated with your and Otis’ social media accounts, to other website users and to your social media account provider in connection with your social sharing activity as it relates to Otis, including any sweepstakes or contests that you might enter on our site. Should you elect to post information on message boards, chat, profile pages, blogs and other services to which you are able to post information and materials (including without limitation, our Social Media pages), any such information you post or disclose through these services would become public and may be available to the general public.

Otis voi tuoda esiin tai paljastaa sosiaalisen median kautta Otisin kanssa tekemisissä olevien henkilöiden henkilötietoja niille kontakteille, jotka joko liittyvät teidän ja Otisin sosiaalisen median tileihin tai muille internetsivujen käyttäjille ja sosiaalisen median tilinne ylläpitäjälle niiltä osin kun olette jakaneet Otisiin liittyviä tietoa, mukaanlukien arpajaiset tai kilpailut, joihin olette saattaneet osallistua sivujemme kautta. Mikäli laitatte tietoa ilmoitustauluille, chattiin, profiilisivuille, blogeihin tai muihin sellaisiin palveluihin, joihin tietojen tai materiaalien laittaminen on teille mahdollista (mukaanlukien rajoituksetta sosiaalisen median tileillemme), niin kaikki sellainen näiden kanavien kautta laittamanne tai paljastanne tieto on julkista ja voi olla näkyvissä myös yleisölle.

Does Otis transfer personal information to other countries?

Siirtääkö Otis henkilötietoja muihin maihin?

Because Otis is a global company with locations in many different countries, we may transfer your information from one legal entity to another or from one country to another in order to accomplish the purposes listed above. We will transfer your personal information consistent with applicable legal requirements and only to the extent necessary.

Koska Otis on maailmanlaajuinen yhtiö, jolla on toimintaa useissa eri maissa, niin me voimme siirtää tietojanne liiketoimintayksiköstämme toiseen, muussa maassa sijaitsevaan liiketoimintayksikköömme saavuttaaksemme yllä kuvaamamme tarkoitukset. Siirrämme vain tarvittavia tietoja tavalla, joka noudattaa sovellettavia laillisia vaatimuksia

How does Otis use cookies or other tracking technologies?

Miten Otis käyttää cookie-toimintoja tai muita seurantateknologioita?

Otis may use cookies on its websites and applications. Cookies are small text files sent to and stored on users’ computers that allow websites to recognize repeat users, facilitate users’ access to websites, and allow websites to compile aggregate data that will allow content improvements. Cookies do not damage users’ computers or files. If you do not want cookies to be accessible by this or any other Otis website or application, you should adjust the settings on your browser program or system in your electronic device to deny or disable the use of cookies. Please note that in doing so, you may impair or fully disable your ability to use the full functionality of Otis’ websites, computer and mobile applications, and social media.

Otis voi käyttää sivuillaan ja sovelluksissaan ns. cookie-toimintoa. Cookiet ovat pieniä, käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja sinne tallentuvia tekstitiedostoja, jotka auttavat internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan sivuilla usein vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumistasivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme ja sovelluksiemme sisältöjä. Cookiet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Halutessanne teidän on mahdollista poistaa cookie-toiminto käytöstä tältä sivustolta tai muilta Otisin nettisivuilta tai Otisin sovelluksista. Siinä tapauksessa teidän tulee muuttaa elektronisen laitteenne selaimen tai järjestelmän asetuksia kieltääksenne cookiet tai ottaaksenne ne pois käytöstä. Huomaattehan, että cookie-toiminnon poiskytkeminen voi joko huonontaa Otisin internetsivujen tai tietokone- ja mobiilisovellusten ja sosiaalisen median tilien asianmukaista käyttöä tai kokonaan poistaa mahdollisuuden käyttää niitä.

What should you understand about the third-party links that may appear on this website?

Mitä teidän tulisi tietää näillä sivuilla olevienkolmansien osapuolien linkeistä?

In some instances, Otis may provide links to non-Otis controlled websites, which Otis will make reasonable efforts to identify as such. Otis does not control such third-party websites, however, and cannot be responsible for the content or the privacy practices employed by other websites.

Joissain tapauksissa Otis voi tarjota linkkejä internetsivuille, jotka eivät ole Otisin kontrolloimia, mutta jotka Otis kohtuullisin toimin pyrkii osoittamaan kolmannen osapuolen sivuiksi. Otis ei kuitenkaan kontrolloi tämänkaltaisia kolmannen osapuolen internetsivuja eikä Otisia siten voida pitää vastuullisena niiden sisällöstä tai niiden yksityisyydensuojaa koskevista menettelyistä.

How long does Otis retain personal information?

Miten pitkään Otis säilyttää henkilötietoja?

Otis will retain personal information so long as needed to comply with its contractual and legal obligations. If the personal information is not subject to contractual or legal obligations, Otis will retain the data for as long as is required for the original purpose for which it was collected. Any personal information collected online regarding a user that has not accessed an Otis website, application or media site will be deleted from our files within a reasonable period of time unless prohibited by applicable law or required to fulfill our contractual obligations.

Otis säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista noudattaakseen sopimusoikeudellisiaja juridisia velvoitteitaan. Mikäli henkilötiedon keräämiseen ei liity sopimusoikeudellisia tai juridisia velvoitteita, niin Otis säilyttää henkilötiedot niin pitkään kuin alkuperäisen tiedonkeräyssyyn kannalta on tarpeellista. Kaikki sellainen online-teitse kerätty henkilötieto henkilöstä, joka ei ole vieraillut Otisin internetsivuilla tai käyttänyt Otisin sovelluksia tai sosiaalisen median tilejä, tuhotaan tietojärjestelmistämme kohtuullisen ajan kuluessa mikäli sovellettavissa olevat lait tai sopimusoikeudelliset syyt eivät muuta velvoita.

What choices do you have with respect to your personal information?

Mitä henkilötietoihin liittyviä vaihtoehtoja teillä on?

Individuals may ask to review, update, correct, change, or delete information submitted to Otis at any time. Otis will provide a prompt response and will endeavor to grant such requests, except where limited by law, contract, or competing privacy interests. Otis will use reasonable efforts to update information timely, and where required by law shall remove your personal information from the Otis files. To protect the user’s privacy and security, Otis will take steps to verify the user’s identity before making any requested change. To access, change, or delete your personal information, to report problems with the site, to ask questions or to raise concerns send an email to Otis at privacy@otis.com. Some of our websites, apps, and social media accounts allow you to make corrections directly at the site without need to further contact Otis.

Henkilöt voivat halutessaan pyytää omat Otisille toimittamansa henkilötiedot tarkasteltaviksi, korjattaviksi, muutettaviksi tai poistettaviksi milloin tahansa. Otis vastaa pyyntöihin täsmällisesti ja pyrkii toteuttamaan pyynnöt,mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, sopimuksen tai kilpailevien yksityisyydensuojaan liittyvien seikkojen kanssa. Otis pyrkii kohtuullisin toimin päivittämään tiedot oikea-aikaisesti, ja mikäli laki niin vaatii, poistaa henkilötietonne Otisin tietojärjestelmistä. Suojatakseen käyttäjien henkilötietoja ja turvallisuutta Otis ryhtyy toimiin tarkistaakseen käyttäjän henkilöllisyyden ennen pyydettyjen toimenpiteiden tekemistä. Mikäli haluatte nähdä, muuttaa tai poistaa omat henkilötietonne, kertoa sivustolla olevista ongelmista, kysyä tai ilmaista huolenaiheenne, niin pyydämme teitä lähettämään sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com. Muutamat internetsivustoistamme, sovelluksistamme ja sosiaalisen median tileistämme mahdollistavat korjaukset ja muutokset suoraan, ilman yhteydenottoa Otisiin.

In certain countries, such as those in the European Union, you have the right to lodge a complaint with your national or state data protection authority, which may also be known as a supervisory authority.

Tietyissä maissa, kuten esimerkiksi Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa, teillä on halutessanne oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, joka voi myös toimia valvovana viranomaisena.

Please note that while we will assist you in protecting your personal information, it is up to you to protect your passwords and other access credentials from others.

Huomaattehan, että vaikka autamme teitä pitämään henkilötietonne luottamuksellisina, niin teidän omalla vastuullanne on suojata salasananne ja muut käyttäjätietonne.

INFORMATION FOR SPECIFIC GROUPS OF PEOPLE

LISÄTIETOA TIETYILLE HENKILÖRYHMILLE


For individuals in California

Kalifornian osavaltion asukkaille

As defined by California’s “Shine the Light Law, California residents may annually request and obtain information that is shared with other businesses for their own direct marketing use within the prior calendar year. Otis does not share your personal information with other businesses for their own direct marketing use.

Kalifornian osavaltiossa on voimassa “Shine the Light” –laki, jonka mukaan kalifornialaiset voivat vuosittain pyytää ja saada tietoa heitä itseään koskevasta, markkinointikäyttöön kerätystä henkilökohtaisesta tiedosta, jota yritykset jakavat muiden yritysten kanssa. Otis ei jaa henkilötietojanne muiden, omaa markkinointiaan edistämään pyrkivien yritysten kanssa.

For individuals in the United States

USA:n kansalaisille

Otis does not collect Social Security Numbers through its websites or applications. Otis does, however, collect Social Security Numbers where required by law, such as for tax purposes. When Otis collects and/or uses Social Security Numbers, Otis will take proper care by protecting confidentiality, limiting collection, ensuring access on a need-to-know basis, implementing appropriate technical safeguards, and ensuring proper disposal. Otis also has a privacy protection policy for Social Security Numbers found at:

http://www.utc.com/Documents/social_security_numbers.pdf

as well as a HIPPA Privacy Notice found at:

http://www.utc.com/Careers/Documents/HIPAA%20Privacy%20Notice/English.pdf

Otis ei kerää sosiaaliturvatunnuksia internetsivustoillaan tai sovelluksissaan. Otis kerää sosiaaliturvatunnuksia vain mikäli laki niin vaatii esimerkiksi verotuksellisten syiden takia. Siinä tapauksessa, että Otis kerää ja/tai käyttää sosiaaliturvatunnuksia, niin Otis ryhtyy tarvittaviin toimiin suojatakseen tunnusten säilymisen luottamuksellisina, rajoittaakseen niiden keräämistä ja taatakseen pääsyn tunnuksiin vain niille henkilöille, joiden on tarpeellista saada tieto, ottaakseen käyttöön asianmukaiset tekniset varotoimenpiteet ja varmistaakseen tietojen asianmukaisen hävittämisen. Otisilla on henkilötietojen suojaamista koskeva ohjeistus, joka käsittää myös sosiaaliturvatunnukset. Ohjeistus löytyy täältä:

http://www.utc.com/Documents/social_security_numbers.pdf

Otisilla on myös HIPPA Privacy Notice, johon voitte tutustua täällä:

http://www.utc.com/Careers/Documents/HIPAA%20Privacy%20Notice/English.pdf

For parents and legal guardians

Vanhemmille ja laillisille huoltajille

Although OTIS’ web site is not directed at children, OTIS is committed to complying with all applicable laws and requirements, such as the Children’s Online Privacy Protection Act in the United States and the General Data Protection Regulation (“GDPR”) in the European Union (when in effect). OTIS does not knowingly collect information from children under the age of 13. If OTIS learns that personal information relating to a child under the age of 13 has been provided, OTIS will delete that information from its systems.

Vaikka Otisin internetsivuja ei ole suunnattu lapsille, Otis on panostanut siihen, että sivujen sisältö noudattaa asianomaisia lakeja kuten Children’s Online Privacy Protection Actia USA:ssa ja General Data Protection Regulationia (”GDPR”) Euroopan Unionin alueella (kun voimassa). Otis ei tietoisesti kerää informaatiota alle 13-vuotiaista lapsista. Mikäli Otisin tietoon tulee, että alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietoja on annettu, niin Otis tuhoaa kyseessä olevat tiedot tietojärjestelmistään.


How might Otis change this policy?

Miten Otis voi muuttaa tätä ohjeistusta?

As Otis expands and improves this website, we may need to update this policy. This policy may be modified from time to time without prior notice. We encourage you to review this policy on a regular basis for any changes. Substantive changes will be identified at the top of the policy.

Sitä mukaa kun Otis laajentaa ja parantaa tätä internetsivustoa, meidän voi olla tarpeellista päivittää tätä ohjeistusta. Ohjeistusta voidaan muuttaa aika ajoin ilman ennakkoilmoitusta. Kannustamme teitä lukemaan tämän ohjeen säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Olennaiset muutokset aiempaan ohjeeseen kerrotaan ohjeen alussa.

How can you contact Otis?

Miten voitte olla yhteydessä Otisiin?

If you have questions about Otis’s privacy practices in general, please email privacy.utc.com

Mikäli teillä on kysyttävää Otisin tietosuojakäytännöistä yleensä, olkaa hyvä ja lähettäkää sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com.
 
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyKäyttöehdot | Yksityisyyden suoja | Palaute | Hakemisto