Nederland
Website Otis Wereldwijd
Nederland
The world’s leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN


Beperkte toestemming
Met inachtneming van de hierin opgenomen voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving verleent Otis u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht voor de toegang tot en gebruikmaking en weergave van deze site en begeleidend materiaal. Deze toestemming is geen overdracht van eigendomstitel voor de site en het daarin opgenomen materiaal en is onderhevig aan de navolgende beperkingen: (1) u mag geen aanduidingen van auteursrechten en andere eigendomsrechten op exemplaren van de site en het materiaal wijzigen of verwijderen; en (2) u mag de site of het materiaal op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden of de site en het materiaal anderszins voor publieke of commerciële doeleinden gebruiken, tenzij in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Disclaimer
De op deze website gepresenteerde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Otis voorziet in deze site en de inhoud ervan op ’as is’ -basis zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook te geven ten aanzien van deze site of de inhoud daarvan. Otis doet afstand van dergelijke verklaringen en garanties – zowel uitdrukkelijke of impliciete - met inbegrip van maar niet beperkt tot de garantie van verhandelbaarheid en de garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Daarnaast verklaart of garandeert Otis niet dat de via deze site toegankelijke informatie nauwkeurig, volledig of actueel is.


Wijzigingen
Alle hierin opgenomen inhoud kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Otis behoudt zich het recht voor de voorwaarden voor het gebruik van deze site te allen tijde zonder aankondiging te wijzigen of aan te passen. Indien u de site na een dergelijke wijziging of aanpassing gebruikt, wordt u geacht in te stemmen met deze wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen.

Otis kan elk aspect van de site te allen tijde beëindigen, veranderen, tijdelijk intrekken of onderbreken, met inbegrip van de beschikbaarheid van site features. Otis kan ook beperkingen stellen aan bepaalde features en diensten of uw toegang tot delen van de site zonder aankondiging of aansprakelijkheid beperken.

Links
Deze site kan links bevatten naar websites waarover Otis geen zeggenschap heeft. Otis verstrekt deze externe links uitsluitend voor het gemak van de gebruikers van de site, en de plaatsing van een dergelijke link houdt geen goedkeuring in door Otis van die site of enige inhoud daarvan, of van daarin opgenomen of aangeboden producten of diensten. Derhalve geeft Otis geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook betreffende de beschikbaarheid of de inhoud, inclusief sublinks, van die sites.

Indien u bij een derde die aan deze site gelinkt is, zich registreert, een bestelling plaatst of producten of diensten koopt, gaat u een contract aan met deze derde en niet met Otis. In deze gevallen verdient het aanbeveling de door deze derde gepubliceerde voorwaarden en diens privacybeleid te lezen en te begrijpen alvorens tot registratie, bestelling of aankoop over te gaan. De in deze voorwaarden beschreven gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zijn dan niet van toepassing, tenzij en voor zover in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Otis streeft ernaar koppelingen aan te bieden naar bedrijven die onze zorgvuldige omgang met privacy-aspecten delen. Wij hebben echter geen controle over de wijze waarop deze derden informatie gebruiken of verzamelen of hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen.

Als u doorlinkt naar de site van derden, moet u zich realiseren dat deze derden gebruik zouden kunnen maken van cookies of andere middelen om informatie over u te verzamelen. In dat geval zijn het privacybeleid en de voorwaarden van Otis.com niet van toepassing.
Verstrekte informatie
Wanneer u via e-mail of op een andere wijze informatie en materiaal ter beschikking stelt van Otis, inclusief maar niet beperkt tot feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of computerbestanden van welke aard dan ook, garandeert u dat de eigenaar van dat materiaal Otis het royalty-vrije, permanente, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en toestemming geeft dit materiaal (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden en het in andere werken op te nemen in welke nu bekende of nog te ontwikkelen vorm, medium of technologie dan ook, met inachtneming van de privacyverklaring op Otis.com.

Beperking van aansprakelijkheid
Noch Otis noch haar dochtermaatschappijen, werknemers of andere vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die resulteert uit of verband houdt met het gebruik van deze site. Onder geen enkele voorwaarde is Otis aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele, indirecte, bijzondere schade of kosten of voor het betalen van schadevergoedingen met boetekarakter, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie of data, of verlies van goodwill, verlies van of schade aan eigendommen, en vorderingen van derden die resulteren uit of verband houden met het gebruik, het kopiëren of weergeven van deze site of de inhoud daarvan of van een gelinkte website, ongeacht of Otis over de mogelijkheid daarvan in kennis is gesteld, ervan op de hoogte was of had moeten zijn.

Internationale gebruikers en rechtspraak
Deze site wordt onderhouden en beheerd door Otis in de Amerikaanse staat Connecticut. Otis verklaart niet dat materiaal op deze site van toepassing is op of geschikt is voor gebruik in andere locaties buiten de Verenigde Staten, en het is niet toegestaan deze site te bezoeken vanuit gebieden waar de inhoud van de site verboden is. Indien u deze site bezoekt vanuit locaties buiten de Verenigde Staten, bent u ervoor verantwoordelijk dat aan alle lokale wetgeving wordt voldaan. Inhoud en gebruik van deze site is onderworpen aan de wet- en regelgeving van de staat Connecticut, zonder dat daarbij de beginselen of bepalingen omtrent het conflicteren van wetgeving van toepassing zijn.

Auteursrecht en handelsmerk
Alle titelrechten, auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de site en eventuele wijzigingen daarvan, inclusief maar niet beperkt tot ontwerp en tekst van en afbeeldingen op de website alsmede de selectie en rangschikking daarvan, zijn eigendom van Otis en zijn auteursrechtelijk beschermd © 1999-2008 Otis Elevator Company. Alle rechten voorbehouden.

Elke tekst of afbeelding met de symbolen ™, SM of ® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken en worden gebruikt met toestemming van de desbetreffende eigenaar.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyGebruiksvoorwaarden | Privacy | Suggesties | Site Map