Polska
Otis Worldwide
Polska
Światowy lider produkcji, montażu i konserwacji wind, schodów i chodników ruchomych
 
 Strona główna |
 

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

OTIS Sp. z o.o. oraz jej oddziały i podmioty stowarzyszone (wspólnie zwane „OTIS”) zobowiązują się chronić prywatność osób, które korzystają z witryny internetowej OTIS (zwaną „Witryną”) osób, które korzystają z aplikacji mobilnych firmy (zwanych „Aplikacjami”) oraz osób, które w inny jakikolwiek dopuszczalny prawem sposób przekazują OTIS swoje dane osobowe. Chcemy, aby każda osoba poznała sposób, w jaki gromadzimy i ujawniamy dane osobowe oraz jak z nich korzystamy.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje nasze praktyki odnośnie gromadzenia danych osobowych. Mogą jednak istnieć oddzielne informacje o ochronie prywatności dotyczące konkretnych witryn, aplikacji lub usług.
Jakie dane osobowe gromadzi OTIS? W jaki sposób je gromadzi?

„dane osobowe” to informacje, za pomocą których można identyfikować osoby fizyczne. OTIS może gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe użytkowników/klientów/dostawców oraz innych osób, które pozostają w kontakcie z OTIS (dalej: „użytkownik”) w celu świadczenia żądanych usług oraz oferowania produktów lub przekazywania informacji. Mogą to być następujące informacje:

a) imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu;
b) dane służbowe: stanowisko służbowe, służbowy adres email i nr telefonu, adres oraz inne wymagane informacje umożliwiające kontakt z użytkownikiem;
c) zdjęcie profilowe;
d) identyfikatory urządzeń, adresy IP, pliki rejestrów oraz dane o lokalizacji;
e) OTIS może również prosić użytkowników o podanie informacji na temat rejestrowanego produktu lub osoby/firmy, która go zainstalowała lub zajmuje się jego konserwacją.

Istnieje możliwość, że firma OTIS będzie musiała gromadzić też inne informacje wymagane w konkretnych formularzach, w celu oferowania konkretnych usług użytkownikom. Rodzaj takich informacji będzie zależał od metody ich zbierania oraz określonego celu, dla którego będą gromadzone.

Jeżeli użytkownik jest klientem indywidulanym OTIS może gromadzić dane tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu. Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem budynku, gościem, pracownikiem lub usługodawcą w budynku, w którym zainstalowano urządzenia OTIS lub w budynku, w którym urządzenia są serwisowane przez OTIS, OTIS może uzyskać informacje o użytkowniku bezpośrednio od klienta OTIS (tj. właściciela budynku, zarządcy, służb ochrony). OTIS może gromadzić dane dotyczące lokalizacji, dane uwierzytelniające z komputerów lub telefonów, które umożliwią OTIS dostęp do urządzeń OTIS lub serwisowanych przez OTIS zainstalowanych w budynkach. Zarówno od klientów indywidualnych jak i komercyjnych OTIS może gromadzić dane księgowe, dotyczące płatności oraz dane kontaktowe.
Jak OTIS wykorzystuje dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez OTIS mogą być używane w celu:

• zapewnienia użytkownikom spersonalizowanych usług oraz treści dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań;
• wywiązywania się z zobowiązań umownych, przesyłania faktur elektronicznych, uwierzytelniania użytkowników oraz zapewniania dostępu do określonych usług, Witryny, Aplikacji lub serwisów społecznościowych;
• opracowywania nowych ofert, doskonalenia jakości produktów, poprawiania lub personalizowania obsługi oraz bardziej precyzyjnego tworzenia przyszłej oferty usług na podstawie zainteresowań użytkowników;
• podawania żądanych informacji lub świadczenia usług, reklamowania produktów, usług, promocji oraz wydarzeń związanych z OTIS;
• oceny zainteresowania zatrudnieniem w OTIS i/lub zapewnienia możliwości ubiegania się o zatrudnienie;
• odpowiadania na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania lub rządowe organy regulacyjne;
• ochrony przed oszustwami lub prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
• zabezpieczenia przed sankcjami i weryfikacji z listami sporządzanymi na potrzeby walki z terroryzmem zgodnie z wymaganiami prawa;
• zabezpieczenia przed szkodami osobowymi oraz majątkowymi;
• wspieranie sprzedaży lub przeniesienia całości lub części działalności lub aktywów;
• przeprowadzania dochodzeń na potrzeby zgodności z zobowiązaniami prawnymi.

Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w określonych powyżej uzasadnionych celach biznesowych lub w celu spełniania zobowiązań prawnych lub umownych.
Czy OTIS wykorzystuje dane osobowe celem kontaktu z użytkownikiem?

Oprócz skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie windy, jak opisano powyżej, OTIS może również wykorzystywać informacje, które gromadzi, aby komunikować się z użytkownikiem w związku z nowymi i zmodyfikowanymi produktami i usługami oferowanymi przez OTIS lub ofertami specjalnymi. Informacje wskazane powyżej będą przekazywane do użytkowników po uprzednim uzyskaniu zgody. OTIS zapewni, że każda komunikacja marketingowa zapewni prostą metodę rezygnacji z subskrypcji.

Czy firma OTIS udostępnia gromadzone dane?

W celach określonych powyżej OTIS może udostępniać dane osobowe swoim podmiotom stowarzyszonym, na przykład spółkom w grupie United Technologies Corporation, i/lub podmiotom, w których OTIS ma pakiet kontrolny poprzez bezpośrednie lub pośrednie posiadanie ich udziałów.

OTIS nie sprzeda, nie przekaże ani nie udostępni danych osobowych użytkowników poza spółki określone powyżej, z wyjątkiem:

• dostawców usług, dealerów, dystrybutorów, agentów lub wykonawców wykonujących usługi w imieniu OTIS. OTIS udostępni dane osobowe tylko tym stronom trzecim, z którymi zawarł umowę ograniczającą możliwość wykorzystywania lub ujawniania informacji do sytuacji, kiedy jest to konieczne do świadczenia usług w imieniu oraz na rzecz OTIS lub zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa;
• zachowywania zgodności z zobowiązaniami prawnymi, na przykład w odpowiedzi na uzasadnione żądanie ze strony organów ścigania, sądów lub innych rządowych organów regulacyjnych itp.;
• prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
• zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym;
• wspieranie sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów.

W przypadku osób, które wchodzą w interakcje z OTIS za pośrednictwem mediów społecznościowych, OTIS może ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom związanym z kontami społecznościowymi OTIS i innym użytkownikom witryny oraz dostawcy kont w mediach społecznościowych, w tym organizatorom konkursów i loterii, w których można uczestniczyć za pośrednictwem strony OTIS. Jeśli użytkownik zdecyduje się opublikować informacje na forach dyskusyjnych, czatach, stronach profilowych, blogach itp., (w tym między innymi na naszej stronie mediów społecznościowych), wszelkie takie informacje staną się publicznie dostępne dla ogółu społeczeństwa.

Czy OTIS przekazuje dane osobowe do innych krajów?

Ponieważ Otis jest firmą globalną, mającą siedziby w różnych krajach, możemy przekazywać dane użytkowników z jednego podmiotu prawnego do drugiego lub z jednego kraju do drugiego w celu osiągnięcia celów wymienionych powyżej. Prześlemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i tylko w niezbędnym zakresie.

W jaki sposób OTIS wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie śledzące?

OTIS może korzystać z plików cookie w niniejszej Witrynie. Nazwa Cookie odnosi się do niewielkich plików tekstowych wysyłanych do komputerów użytkowników i przechowywanych w ich pamięci. Korzystamy z tych plików, aby umożliwić Witrynie rozpoznawanie użytkowników podczas kolejnych wizyt. Ułatwiają one również użytkownikom dostęp do Witryny oraz umożliwiają Witrynie kompilowanie zgromadzonych danych w celu doskonalenia zawartych na niej treści. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia plików ani komputerów użytkowników. Aby ta ani żadna Witryna OTIS nie miała dostępu do plików cookie, należy dostosować ustawienia przeglądarki w celu wyłączenia lub zabronienia korzystania z plików cookie. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub zabronienie korzystania z plików cookie lub podobnych technologii może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do pewnych treści lub funkcji Witryny, aplikacji mobilnych lub stron mediów społecznościowych.

Jak traktować odnośniki do witryn stron trzecich, jakie mogą się wyświetlać w niniejszej Witrynie?

W niektórych przypadkach OTIS może podawać łącza do witryn, które nie są zarządzane przez OTIS, przy czym OTIS dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio je oznaczać. OTIS nie kontroluje witryn stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane w tych witrynach. Ponadto niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie obejmuje danych użytkowników gromadzonych przez strony trzecie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

OTIS przechowuje otrzymane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celu, dla którego są gromadzone, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania zgodności z zobowiązaniami umownymi i wymaganiami prawnymi, rozwiązania problemu serwisowego klienta oraz świadczenia użytkownikom nowych i udoskonalonych usług. Oznacza to, że możemy przechowywać dane osobowe użytkowników przez pewien czas po tym, jak przestaną korzystać z naszych usług, Witryny lub naszych Aplikacji. Po tym czasie dane osobowe użytkowników zostaną usunięte z systemów OTIS bez powiadomienia, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem lub umową.

Jak korygować, zmieniać lub usuwać informacje przechowywane przez firmę OTIS?

Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także ich korekty, zmiany lub usunięcia. OTIS dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio szybko aktualizować i/lub usuwać dane użytkowników. Ponadto podejmie odpowiednie kroki w celu zidentyfikowania tożsamości użytkownika zanim wprowadzi jakiekolwiek zażądane przez niego zmiany. Ma to na celu ochronę jego prywatności. Aby sprawdzić, zmienić lub usunąć dane osobowe, zgłosić problem z Witryną, zadać pytanie albo przekazać swoje obawy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres com. Niektóre nasze Witryny, Aplikacje lub konta w serwisach społecznościowych umożliwiają wprowadzanie zmian bezpośrednio na stronie, bez potrzeby kontaktowania się z OTIS.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Pomimo że OTIS pomaga w ochronie danych osobowych użytkowników, dbanie o bezpieczeństwo haseł oraz innych poświadczeń jest obowiązkiem każdego z nich.
Co jeszcze powinni wiedzieć konkretni użytkownicy?

Rodzice, opiekunowie i dzieci: nasze Aplikacje i Witryny są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat lub są uznawane za osoby pełnoletnie w swoich krajach zamieszkania. OTIS nie zwraca się świadomie z wnioskiem o dostarczenie informacji do dzieci, a także nie prowadzi skierowanych do dzieci działań marketingowych w odniesieniu do produktów lub usług. Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań wiekowych, uprasza się o niewprowadzanie swoich danych osobowych w tej ani żadnej innej Witrynie ani Aplikacji OTIS.

Użytkownicy ze stanu Kalifornia: co rok mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zażądać informacji udostępnionych przez OTIS innym firmom na potrzeby własnych działań marketingowych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego (zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie „Shine the Light Law”) i uzyskają taką informację. W stosownych przypadkach informacja ta będzie zawierała listę kategorii danych osobowych, które zostały udostępnione wraz z nazwiskami i adresami wszystkich osób trzecich, którym OTIS udostępniła takie informacje w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. W celu uzyskania takiej informacji, należy przesłać na adres pldaneosobowe@otis.com wiadomość e-mail o temacie „California Shine the Light Privacy Request”, z identycznym wpisem w treści wiadomości.

Użytkownicy z Unii Europejskiej: użytkownicy mają prawo zgłaszać skargi krajowemu organowi ochrony danych osobowych, który może być jednocześnie organem nadzorczym. Ponadto mają też prawo do:

(i) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany lub usunięcia;
(ii) żądania ograniczenia lub
(iii) odmowy przetwarzania pewnych danych osobowych, a także, w niektórych okolicznościach, żądania przeniesienia danych.

Aby skontaktować się z OTIS na temat jednego z powyższych praw, należy skorzystać z jednej z metod kontaktu wyszczególnionych u dołu niniejszego dokumentu.

Użytkownicy z USA: OTIS nie gromadzi w swoich witrynach numerów ubezpieczeń społecznych. Jednakże zbiera je tam, gdzie wymaga tego prawo, na przykład w celach podatkowych lub rozliczania płac swoich pracowników. Gromadząc i/lub używając numerów ubezpieczeń społecznych, OTIS dołoży odpowiednich starań, aby zadbać o ich poufność i zapewnić do nich dostęp wyłącznie osobom, które muszą je znać, a także wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz plany zatrzymywania.

Jak firma OTIS może zmienić niniejszą Informację o ochronie prywatności?

W miarę rozbudowywania oraz ulepszania swoich usług Witryn i Aplikacji OTIS może aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności. Jej treść może być modyfikowana od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania jej pod kątem wszelkich zmian. Zmiany o zasadniczym znaczeniu będą wskazywane u góry dokumentu.

W jaki sposób można skontaktować się z OTIS?

Wszelkie pytania dotyczące praktyk OTIS w zakresie ochrony prywatności należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pldaneosobowe@otis.com.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyWszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Sugestie | Mapa strony