Polska
Otis Worldwide
Polska
Światowy lider produkcji, montażu i konserwacji wind, schodów i chodników ruchomych
 
 Strona główna |
 

WARUNKI UŻYTKOWANIALicencja ograniczona
Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej oraz wszelkich praw i przepisów lokalnych, firma Otis przyznaje państwu niewyłączne, niezbywalne, osobiste, ograniczone prawo do dostępu, korzystania i wyświetlania tej strony a także materiałów jej towarzyszących. Zezwolenie niniejsze nie jest przeniesieniem praw do strony i materiałów tu zawartych i podlega następującym ograniczeniom: (1) należy zachować wszelkie oznaczenia praw autorskich i innych oznaczeń własności na wszystkich kopiach tej strony i materiałów na niej prezentowanych; (2) nie wolno w żaden sposób modyfikować tej strony ani materiałów; nie wolno reprodukować, prezentować publicznie, przedstawiać ani rozprowadzać czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać tej strony ani materiałów na niej zawartych dla celów handlowych lub publicznych, o ile nie jest to inaczej wyraźnie zezwolone w niniejszym dokumencie.

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje przedstawione na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny. Firma Otis zapewnia tę stronę i jej zawartość na zasadzie "tak jak jest" - i nie udziela żadnego rodzaju rękojmi czy gwarancji w odniesieniu do tej strony jak i jej treści. Firma Otis zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i gwarancji, niezależnie czy są one wyraźnie określone czy domniemane, w tym, w szczególności, do: gwarancji w zakresie zastosowania i przydatności do określonego celu. Ponadto, firma Otis nie stwierdza ani nie gwarantuje, że informacje dostępne przez tę stronę są dokładne, pełne czy aktualne.

Zmiany
Cała treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Firma Otis zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji warunków mających zastosowanie przy korzystaniu z tej strony internetowej w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia. Każdorazowe korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian czy modyfikacji będzie poczytane jako państwa akceptacja tych zmian, modyfikacji, rozszerzeń czy skreśleń.

Firma Otis może zakończyć, zmienić, zawiesić lub zaprzestać kontynuacji jakiegokolwiek aspektu tej strony, w tym także dostępności jakichkolwiek funkcji tej strony w każdej chwili. Otis może również narzucić ograniczenia na pewne elementy i usługi, lub ograniczyć Państwa dostęp do części strony bez uprzedzenia czy odpowiedzialności.

Łącza (Hyperlinks)
Pewne połączenia znajdujące się na tej stronie otwierają strony internetowe, które nie znajdują się pod kontrolą firmy Otis. Firma Otis zapewnia te połączenia ze stronami zewnętrznymi jedynie jako forma ułatwienia dla swoich użytkowników i zapewnienie dostępu do którejkolwiek z takich stron nie oznacza autoryzacji przez firmę Otis tej strony ani żadnych treści na niej zawartych, ani produktów czy usług przez nią oferowanych. Zgodnie z powyższym, Otis nie udziela żadnego rodzaju gwarancji dotyczących dostępności tej strony ani jej treści, włączając w tym odsyłacze do innych stron na niej się znajdujące.

Podczas rejestracji, składania zamówienia czy nabywania produktów czy usług od jakiejkolwiek strony zaangażowanej, do której znajduje się odsyłacz z niniejszej witryny internetowej, będą Państwo zawierać umowę z daną stroną trzecią, a nie firmą Otis. W takich przypadkach, należy ponownie zapoznać się i zrozumieć warunki określone przez tę stronę, oraz politykę prywatności zanim dokonana zostanie rejestracja, zamówienie czy zakup. W takich wypadkach, poza warunkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, polityka prywatności oraz warunki użytkowania określone przez firmę Otis nie mają zastosowania. Firma Otis stara się zamieszczać odsyłacze tylko do tych firm i witryn internetowych, które podzielają jej politykę prywatności. Jednakże nie jesteśmy w stanie kontrolować, ani tego nie robimy, w jaki sposób strony te wykorzystują czy zbierają informacje, ani też w jaki prowadzą swoją działalność.

Łącząc się ze stronami internetowymi stron trzecich należy być świadomym tego, iż mogą one używać plików typu "cookies" lub innych środków do zbierania danych. W takim wypadku, warunki oraz polityka prywatności firmy Otis nie mają zastosowania.

Dostarczanie informacji
Dostarczając informacje i materiały do firmy OTIS, zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i innymi drogami, w tym w szczególności informacje zwrotne, pytania, uwagi, sugestie, pomysły, różnego rodzaju pliki graficzne czy komputerowe, to Państwo niniejszym wyraźnie przyznajecie czy gwarantujecie, że właściciel takiego materiału w sposób wyraźny przyznał firmie Otis nieodpłatne, nieprzerwane, nieodwracalne, niewyłączne prawo i licencję na korzystanie, reprodukcję, modyfikację, odtwarzanie, przystosowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozprowadzanie takich materiałów (w całości lub częściowo) na całym świecie oraz ich użycie w innych pracach w jakiejkolwiek formie, mediach i technologii znanej obecnie lub opracowanych w przyszłości, zgodnie z Deklaracją Ochrony Prywatności użytkownika Otis.com.

Ograniczenie odpowiedzialności
Ani firma Otis ani żadna z jej spółek zależnych, pracownicy, czy inni przedstawiciele nie mogą być odpowiedzialni za szkody powstałe w wyniku używania tej strony lub w powiązaniu z korzystaniem z niej. W żadnym razie firma Otis nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek powstałe szkody, koszty wtórne, uboczne, pośrednie, szkody szczególne, ani odszkodowania za straty moralne, w tym, w szczególności, za: straty zysków, przerwy w prowadzeniu działalności, utraty informacji czy danych, utraty wartości przedsiębiorstwa, utraty lub zniszczenia własności, i wszelkich innych roszczeń ze strony stron trzecich powstałych z powodu lub w powiązaniu z korzystaniem z niniejszej strony, kopiowaniem, wyświetlaniem niniejszej strony lub jej zawartości lub jakichkolwiek innych stron mających na niej swoje odsyłacze, niezależnie czy firma Otis została poinformowana, wiedziała czy powinna była wiedzieć o takich ewentualnościach. Otis nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej i cywilnej w przypadku, gdy uruchomienie strony http://www.otis.com/ wiązałoby się z uruchomieniem innej strony obrażającej uczucia lub, stanwiącej czy karany w kraju użytkownika.

Użytkownicy z innych krajów a ustawodawstwo
Strona ta jest utrzymywana i kontrolowana przez firmę Otis w stanie Connecticut, USA. Firma Otis nie gwarantuje, iż materiały znajdujące się na tej stronie są właściwe lub dostępne do użytku na terenie innych krajów poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a dostęp do niniejszej strony z terytorium, na którym treści tej strony są nielegalne, jest zakazany. Wszelkie osoby, mające dostęp do tej strony spoza USA, odpowiedzialne są za użytkowanie tej witryny zgodnie z wszelkimi przepisami lokalnymi. Treści tej strony i korzystanie z niej reguluje prawo obowiązujące w stanie Connecticut, USA, nie dając mocy wiążącej dla jakichkolwiek konfliktów przepisów prawnych i przepisów niniejszej umowy.

Prawa autorskie i znaki handlowe
Pełen projekt strony internetowej, teksty, grafika, oraz ich wybór i układ są własnością Otis Elevator Company ("Otis") i są chronione przez prawa autorskie Copyright ® 1999-2008 Otis Elevator Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie teksty czy obrazy noszące znak TM, SM lub ® są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi i są niniejszym używane za pozwoleniem prawowitych właścicieli.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyWszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Sugestie | Mapa strony