Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

ทีมงานผู้ชำนาญจากโอทิส

โอทิสให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการบำรุงรักษาลิฟต์ โดยการฝึกอบรมภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง อบรมระบบคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้จากการทำงานจริง และจากประสบการณ์ของพนักงานภายในหน่วยงาน เพื่อทำให้พนักงานเกิดความชำนาญในงานทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
ประสบการณ์ที่เพิ่มพูนจากการทำงานในแต่ละวัน จากการทำงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ของทีมงานภาคสนามมากกว่า 90 คน ในบริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้โอทิสมีความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาลิฟต์อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
บริษัทเครือข่ายใน 200 ประเทศทั่วโลกของโอทิส ประกอบกับเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้พนักงานโอทิสทั่วทุกมุมโลกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัยต่อการบริการลูกค้า โดยเฉพาะข้อมูลทางเทคนิค เพื่อความเป็นมาตรฐานภายใต้ตราสินค้าโอทิส
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map