Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

การบูรณาการ

ปฏิบัติเฉพาะแต่สิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง โอทิส เชื่อในการปฏิบัติเฉพาะแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น เราดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานแห่งความถูกต้องของกฎหมาย การปฏิบัติทุกภารกิจจะใช้กรอบของจรรยาบรรณและความน่ายกย่องเป็นเครื่องนำทาง เพราะเราเชื่อว่าสิ่งนี้คือหนทางที่จะไดรับการยอมรับและความจงรักภักดีต่อลูกค้า
การบูรณาการความเชื่อดังกล่าวได้รับการนำมาใช้ในทุกๆ ที่ทุกๆ เวลา ตั้งแต่ในการติดต่อกับลูกค้าภายนอกไปจนถึงการปฏบิติตัวโดยทั่วไปในบริษัท โอทิสหวังให้พนักงานทุกคนรักษามาตรฐานนี้ไว้ในระดับยอดเยี่ยม โดยการสนับสนุนจากโครงการฝึกอบรมอันหลากหลาย

พนักงานทุกคนของโอทิสจะได้บคู่มือหลักจรรยาบรรณ และการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับกรณีทางจรรยาบรรณต่างๆ รวมทั้งแหล่งปรึกษาปัญหาและชี้แจงความห่วงใยหรือข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ แม้แต่การรับฟังปัญหาตามโครงการ DIAlOG ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้น

พนักงานสามารถพูดคุยในประเด็นที่อ่อนไหวและได้รับทราบคำตอบที่ไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ก่อน โครงการนี้จะไม่มีผู้บังคับบัญชาของพนักงานนั้นๆ ได้รับทราบ โครงการ DIALOG เปิดกว้างให้ทั้งกับพนักงานในปัจจุบันและที่เกษียณแล้ว คำตอบของคำถามที่พูดคุยจะป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง และผู้ถามจะไม่ต้องกังวลถึงการตอบโต้หรือการเอกคืนจากความไม่พอใจใดๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาคือส่วนหนึ่งที่เกิดจากความเชื่อในการปฏิบัติเฉพาะแต่สิ่งที่ถูกต้อง อันเป็นหลักการสำคัญของโอทิส
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map