Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

คุณภาพ

คุณภาพคือที่มาของความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์โอทิส กว่า 150 ปีมาแล้ว คุณภาพคือคำที่ทำให้โอทิสเป็นชื่อที่ได้รับการไว้วางใจสูงสุดในอุตสาหกรรมลิฟต์ ลูกค้าต่างมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ของโอทิสทำงานได้อย่างยืนยาวเท่ากับอายุของอาคาร การจะตอบสนองความคาดหวังนั้น จำเป็นต้องอาศัยการมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำอย่างแน่วแน่
พนักงานทุกคนของโอทิสมีส่วนในการรัษาคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ACE) ช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้พนักงานโอทิสทุกคนเดืนหน้าเพื่อพาคุณภาพไปสูงระดับที่สูงขึ้นในทุกๆ วัน

ACE ใช้เครื่องมือที่มีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงอัตราการผลิต คุณภาพ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน และความพึงพอใจของลูกค้า ACE ช่วยให้ทุกฝ่ายภายในองค์กรตั้งแต่ฝ่ายวิศวกรรมไปจนถึงฝ่ายขายและฝ่ายบริการ สามารถวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและวางเป้าหมายในการปรับปรุงพัฒนา อันเป็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยย่อท้อที่จะปฏิบัติ พนักงานของโอทิสได้รับการอบรมเพื่อให้พร้อมเสมอต่อการรับฟังปัญหาของลูกค้า และการแก้ปัญหาจะถูกปฏิบัติทันทีที่พบทางออกและยังถูกบอกต่อไปยังทีมอื่นๆ ที่มีโอกาสจะพบปัญหาเดียวกัน สิ่งนี้คือเครื่องยืนยันถึงการไม่หยุดนิ่งเพื่อค้นพบวิธีการที่ดีกว่า
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map