Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

การบำรุงรักษาที่มีมาตรฐาน

ช่างบริการผู้ได้รับการฝึกอบรมของโอทิส สามารถดูแลรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นประจำ เดือนละครั้ง เพื่อให้ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และ ปลอดภัย
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทางด้านเทคนิค ดังนั้น โอทิสจึง...
  • เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย
  • ทำงานตามระบบ และวิธีการที่มีแบบแผน
  • ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบคุณภาพ
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map