Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

ข้อกำหนดการใช้งาน


ข้อจำกัดการใช้งาน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ และรวมทั้งเป็นไปตามการบังคับใช้กฎมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ โอทิสมอบสิทธิที่มีความจำกัดเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปลี่ยนมือ และไม่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะให้แก่ท่านในการเข้าถึง ใช้งาน และแสดงผลเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การให้สิทธินี้มิได้เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังเว็บไซต์และข้อมูลที่บรรจุอยู่ อีกทั้งต้องเป็นไปตามข้อจำกัดต่อไปนี้ ได้แก่ (1) ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขลิขสิทธิ์หรือข้อกำหนดที่ได้รับการจดสิทธิแล้ว ในทุกครั้งของการเปิดใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ (2) ผู้ใช้ห้ามทำการดัดแปลงใดๆ กับเว็บไซต์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ห้ามแสดงหรือจำหน่ายจ่ายแจก หรือใช้เว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสาธารณะหรือเชิงการค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต

การสงวนสิทธิ
ข้อมูลที่เสนอบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น โอทิสแสดงเว็บไซต์นี้รวมทั้งเนื้อหาไว้เพียงตามความจริงที่ปรากฏท่านั้น มิได้ครอบคลุมถึงการเป็นตัวแทนหือรับประกันในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น โอทิสขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบ ไม่ว่าจากการเป็นตัวแทน รับประกัน ทั้งโดยชัดเจนและโดยนัยยะ รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงการรับประกันผลเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆ นอกจากนั้น โอทิสมิได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบันล่าสุด

การเปลี่ยนแปง
เนื้อหาทั้งหมดสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โอทิสสงวนสิทธิในการสามารถเปลี่ยนหรือดัดแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าใช้งานภายหลังการเปลี่ยนหรือดัดแปลงนั้นๆ จะถูกถือว่าได้รับการยอมรับแล้วจากผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือลบออก

โอทิสสงวนสิทธิในการทำลาย เปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิก หรือเปิดองค์ประกอบใดๆ ของเว็บไซต์ อีกทั้งการจำกัดการใช้งานสำหรับส่วนประกอบหรือการบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถึงต่างๆ ที่มีอยู่ และยกเลิกการเข้าใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์ โดยมิต้องรับผิดชอบหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไฮเปอร์ลิงค์
บางลิงค์ของเว็บไซต์นี้จะเชื่อมสู่หน้าอินเตอร์เน็ต ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของโอทิส ลิงค์ดังกล่าวถูกเตรียมไว้เพื่อมอบความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเท่านั้นการปรับใช้ใดๆ จากลิงค์ดังกล่าวไปสู่หน้าอินเตอร์เน็ตหนึ่งๆ อยู่นอกข่ายความรับผิดชอบของโอทิส ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีหรือถูกนำเสนออยู่ในหน้าอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ดังนั้นโอทิสสงวนสิทธิในความรับผิดชอบ ไม่ว่าจากการเป็นตัวแทนหรือรับประกันในการมีอยู่ของสิ่งใดๆ ตลอดจนเนื้อหาและลิงค์ย่อยที่พบในเว็บไซต์ดังกล่าว

เมื่อทำการลงทะเบียนหรือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้หนึ่งผู้ใดที่มีลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ เท่ากับเป็นการทำข้อตกลงกับบุคคลที่สามดังกล่าวนั้น มิใช่กับโอทิส ในกรณีนี้ควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าวนั้น รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนทำการลงทะเบียนหรือสั่งซื้อ เว้นแต่สิ่งที่ได้เจาะจงกล่าวไว้ ณ ที่นี้แล้ว ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานที่กล่าวมาแล้วของโอทิสจะไม่ถูกนำมาบังคับใช้ โอทิสยึดถือการเชื่อมลิงค์กับองค์กรที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับโอทิสเท่านั้น แต่โอทิสไม่สามารถและมิได้ควบคุมวิธีการที่องค์กรเหล่านี้ใช้หรือรวบรวมข้อมูล หรือดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ควรต้องมีความตระหนักว่าเว็บไซต์ดังกล่าวอาจติดตั้งกลวิธีใดๆ เพื่อทำการเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งกรณีดังกล่าว นโยบายและข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Otis.com จะไม่ถูกบังคับ

การเสนอข้อมูล
การเสนอข้อมูลหรือวัสดุให้แก่โอทิส ไม่ว่าจากทางอีเมล์หรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลตอบกลับ ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ความคิดสร้างสรรค์ รูปภาพ หรือไฟล์คอมพิวเตอร์สกุลใดๆ จะถือเท่ากับว่าผู้ส่งได้ทำการรับประกันว่าเจ้าของวัสดุดังกล่าว จะงดการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์กับโอทิส รวมทั้งมอบสิทธิที่ไม่จำกัด อันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเรียกคืนได้ ในการใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ปรับใช้ ตีพิมพ์ แปล หรือจำหน่ายจ่ายแจกวัสดุดังกล่าวทั่วโลก ทั้งเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่โอทิส อีกทั้งมอบสิทธิในการใช้วัสดุดังกล่าวกับชิ้นงานในรูปแบบใดๆ หรือผ่านสื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งที่มีในปัจจุบันหรืออาจพัฒนาขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เป็นไปตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ระบุใน Otis.com

การจำกัดความรับผิดชอบ
โอทิส บริษัทในเครือ พนักงาน หรือตัวแทนทั้งหมดในนามของโอทิส ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ โอทิสไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร ความขัดข้องทางธุรกิจ การสูญหายของข้อมูล การเสียความนิยม การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน และข้อฟ้องร้องของบุคคลที่สามที่เกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ทำสำเนา หรือแสดงเว็บไซต์นี้ ตลอดจนเนื้อหาสาระหรือเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปถึง ไม่ว่าจะเป็นโดยผลต่อเนื่อง โดยบังเอิญ โดยผลทางอ้อม โดยกรณีพิเศษ หรือโดยเป็นการลงโทษ ทั้งในกรณีที่โอทิสได้รับการแจ้ง รับรู้ หรือสมควรที่จะรู้ก่อนถึงโอกาสที่สิ่งดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้

ผู้ใช้งานต่างประเทศและขอบเขตอำนาจตัดสินของศาล
เว็บไซต์นี้ได้รับการดูแลและควบคุมโดยโอทิสในมลรัฐคอนเน็คติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา โอทิสไม่สามารถเป็นตัวแทนที่จะสามารถรับรองได้ว่าข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ มีความเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์นี้จากพื้นที่อื่นๆ ที่ถือว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ผิดกฎหมาย กรณีการเข้าสู่เว็บไซต์จากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายของที่นั้นๆ กฎหมายแห่งมลรัฐคอนเน็คติกัตจะมีผลครอบคลุมเนื้อหาและการใช้งานของเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากผลกระทบต่อข้อขัดแย้งในเชิงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทั้งหมดตลอดจนสิทธิในสินทรัพย์ทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และในส่วนที่ผ่านการปรับปรุงอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การออกแบบเว็บไซต์ ข้อมูลภาษา รูปภาพ และการเลือกสรรหรือจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโอทิสทั้งหมดตาม Copyright © 1999-2008 Otis Elevator Company ขอสงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลภาษาหรือรูปภาพที่มีเครื่องหมาย™, SM หรือ ® ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและถูกนำมาใช้โดยความยินยอมของเจ้าของสิทธิ์
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map