Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Dịch vụ nâng cấp thang | Sản Phẩm |
 

Hiện đại hóa hệ thống

Cải thiện an toàn, tiện nghi và thẩm mỹ của thang máy/ thang cuốn bằng cách thêm vào các thiết bị bổ sung hoặc nâng cấp một phần của thiết bị hiện có. Thậm chí nếu thang của bạn còn tương đối mới, cũng là dịp tốt để bạn xem xét việc nâng cấp thiết bị để tăng giá trị thang máy và tòa nhà của bạn và bắt kịp với tốc độ phát triển công nghệ rất cao.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map